orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Liczby, miary, wagi
 
girl.girl.girl.

LICZEBNIKI  GŁÓWNE

numeralia cardinalia - ¢riqmhtik¦ ¢pÒluta


         
ile? – quot?
 
pÒsoj;
1 I unus, a, um a/ eŒj, m…a, ›n
2 II duo, duae, duo b/ dÚo
3 III tres, tria g/ tre‹j, tr…a
4 IV quáttuor d/ tšttarej, tšttara
5 V quinque e/ pšnte
6 VI sex j/ ›x
7 VII septem z/ ˜pt£
8 VIII octo h/ Ñktè
9 IX novem q/ ™nnša
10 X decem i/ dška
11 XI úndecim ia/ ›ndeka
12 XII duódecim ib/ dèdeka
13 XIII trédecim ig/ tre‹j (tr…a) kaˆ dška
14 XIV quattuórdecim id/ tšttarej (-ra) kaˆ dška
15 XV quíndecim ie/ pendeka…deka
16 XVI sédecim ij/ ˜kka…deka
17 XVII septéndecim iz/ ˜ptaka…deka
18 XVIII duodeviginti ih/ Ñktwka…deka
19 XIX undeviginti iq/ ™nneaka…deka
20 XX viginti k/ e‡kosi(n)
21 XXI viginti unus;
unus et viginti
ka/ e‡kosi (kaˆ) eŒj;
eŒj kaˆ e‡kosi(n)
22 XXII viginti duo;
duo et viginti
kb/ e‡kosi (kaˆ) dÚo;
dÚo kaˆ e‡kosi(n)
23 XXIII viginti tres/tria kg/ e‡kosi (kaˆ) tre‹j (tr…a)
28 XXVIII duodetriginta kh/ e‡kosi (kaˆ) Ñktè
29 XXIX undetriginta kq/ e‡kosi (kaˆ) ™nnša
30 XXX triginta l/ tri£konta
40 XL quadraginta m/ tettar£konta
50 L quinquaginta n/ pent»konta
60 LX sexaginta x/ ˜xškonta
70 LXX septuaginta o/ ˜bdom»konta
80 LXXX octoginta p/ Ñgdo»konta
90 XC nonaginta %/ ™nen»konta
100 C centum r/ ˜katÒn
200 CC ducenti, ae, a s/ diakÒsioi,-ai,-a
300 CCC trecenti, ae, a t/ triakÒsioi,-ai,-a
400 CD quadringenti, ae, a u/ tetrakÒsioi,-ai,-a
500 D quingenti, ae, a f/ pentakÒsioi,-ai,-a
600 DC sescenti, ae, a c/ ˜xakÒsioi,-ai,-a
700 DCC septingenti, ae, a y/ ˜ptakÒsioi,-ai,-a
800 DCCC octingenti, ae, a w/ ÑktakÒsioi,-ai,-a
900 CM nongenti, ae, a "/ ™nakÒsioi,-ai,-a
1000 M mille ÿa c…lioi,-ai,-a
2000 MM duo milia ÿb disc…lioi,-ai,-a
3000 MMM tria milia ÿg trisc…lioi,-ai,-a
10000 __
X
decem milia ÿi mÚrioi,-ai,-a; ¹ muri£j,-£doj


Odmiana łacińskich liczebników głównych: 1, 2, 3

 

1

1

1

2

2

2

3

3

 

m.

f.

n.

m.

f.

n.

m.f.

n.

N.

unus

una

unum

duo

duae

duo

tres

tria

G.

uníus

uníus

uníus

duōrum

duārum

duōrum

trium

trium

D

uni

uni

uni

duōbus

duābus

duōbus

tribus

tribus

Acc.

unum

unam

unum

duos

duas

duo

tres

tria

Abl.

unō

unā

unō

duōbus

duābus

duōbus

tribus

tribus
Odmiana greckich liczebników głównych: 1, 2, 3, 4

 

1

1

1

2

3

3

4

4

 

m.

f.

n.

m.f.n.

m.f.

n.

m.f.

n.

N.

eŒj

m…a

›n

dÚo

trej

tr…a

tšttarej

tšttara

G.

˜nÒj

mi©j

˜nÒj

duon

triîn

triîn

tett£rwn

tett£rwn

D

˜n

mi´

˜n

duon

tris…(n)

tris…(n)

tšttarsi(n)

tšttarsi(n)

Acc.

›na

m…an

›n

dÚo

trej

tr…a

tšttaraj

tšttara


LICZEBNIKI  PORZĄDKOWE 

numeralia ordinalia ¢riqmhtik¦ taktik£

  

   
który z rzędu?
 pÒstoj;
1 I primus, a, um; 
prior, prior, prius
a/ prîtoj,-h,-on
2 II secundus, a, um; 
alter, áltera, álterum
b/ deÚteroj,-a,-on
3 III tertius, a, um g/ tr…toj,-h,-on
4 IV quartus, a, um d/ tštartoj,-h,-on
5 V quintus, a, um e/ pšmptoj,-h,-on
6 VI sextus, a, um j/ ›ktoj,-h,-on
7 VII séptimus, a, um z/ ›bdomoj,-h,-on
8 VIII octāvus, a, um h/ Ôgdooj,-h,-on
9 IX nonus, a, um q/ œnatoj,-h,-on
10 X décimus, a, um i/ dškatoj,-h,-on
11 XI undécimus, a, um ia/ ˜ndškatoj,-h,-on
12 XII duodécimus, a, um ib/ dwdškatoj,-h,-on
13 XIII tertius décimus ig/ tr…toj kaˆ dškatoj
14 XIV quartus décimus id/ tštartoj kaˆ dškatoj
15 XV quintus décimus ie/ pšmptoj kaˆ dškatoj
16 XVI sextus décimus ij/ ›ktoj kaˆ dškatoj
17 XVII séptimus décimus iz/ ›bdomoj kaˆ dškatoj
18 XVIII duodevicésimus ih/ Ôgdooj kaˆ dškatoj
19 XIX undevicésimus iq/ œnatoj kaˆ dškatoj
20 XX vicésimus, vigésimus k/ e„kostÒj
21 XXI vicésimus primus;
unus et vicésimus
ka/ eŒj kaˆ e„kostÒj;
prîtoj kaˆ e„kostÒj
22 XXII vicésimus alter;
alter et vicésimus
kb/ dÚo kaˆ e„kostÒj;
deÚteroj kaˆ e„kostÒj
23 XXIII vicésimus tertius kg/ tre‹j kaˆ e„kostÒj
28 XXVIII duodetricésimus kh/ Ñktë kaˆ e„kostÒj
29 XXIX undetricésimus kq/ ™nne£ kaˆ e„kostÒj
30 XXX tricésimus, trigésimus l/ triakostÒj
40 XL quadragésimus m/ tettarakostÒj
50 L quinquagésimus n/ penthkostÒj
60 LX sexagésimus x/ ˜xekostÒj
70 LXX septuagésimus o/ ˜bdomhkstÒj
80 LXXX octogésimus p/ ÑgdohkostÒj
90 XC nonagésimus %/ ™nenhkostÒj
100 C centésimus r/ ˜katostÒj
200 CC ducentésimus s/ diakosiostÒj
300 CCC trecentésimus t/ triakosiostÒj
400 CD quadringentésimus u/ tetrakosiostÒj
500 D quingentésimus f/ pentakosiostÒj
600 DC sescentésimus c/ ˜xakosiostÒj
700 DCC septingentésimus y/ ˜ptakosiostÒj
800 DCCC octingentésimus w/ ÑktakosiostÒj
900 CM nongentésimus "/ ™nakosiostÒj
1000 M millésimus ÿa ciliostÒj
2000 MM bis millésimus ÿb disciliostÒj
3000 MMM ter millésimus ÿg trisciliostÒj
10000 __
X
decies millésimus ÿi muriostÒj

 

DODAWANIE

additio, summa – ™p…dosij

 

2 + 3 = 5

duo et tria sunt quinque

dÚo kaˆ tre‹j pšnte ™st…n

  zero (0) 
[znane dopiero od czasów arabskich]

zerum, i n.

tÕ mhdšn

 

ODEJMOWANIE 

subtractio – Øpostol»

 

8 – 5 = 3

quinque de octo deductis tres relicti fiunt

pšnte ¢pÕ Ñktë tre‹j ™st…n

połówka      

dimidium, ii n.

tÕ ¼misu

 

LICZEBNIKI  PORZĄDKOWE 

 

Principium omnium est numerus et symmetria.

Pierwszą zasadą wszystkiego jest liczba i symetria.

'Arcaˆ tîn p£ntwn oƒ ¢riqmoˆ kaˆ summetr…a e„s…n.

 Pitagoras

LICZEBNIKI  PORZĄDKOWE 

 

strona główna

wietrzyk