orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Liczby, miary, wagi
 
girl.girl.girl.

LICZEBNIKI  PODZIAŁOWE

numeralia distributiva - ¢riqmhtik¦ diairetik£


 

na ile?

 

1

sínguli, ae, a

¡ploàj,-Á,-oàn

2

bini, ae, a

diploàj,-Á,-oàn

3

terni, ae, a

triploàj,-Á,-oàn

4

quaterni, ae, a

tetraploàj,-Á,-oàn

5

quini, ae, a

pentaploàj,-Á,-oàn

6

seni, ae, a

˜xaploàj,-Á,-oàn

7

septēni, ae, a

˜ptaploàj,-Á,-oàn

8

octōni, ae, a

Ñktaploàj,-Á,-oàn

9

novēni, ae, a

™naploàj,-Á,-oàn

10

deni, ae, a

dekaploàj,-Á,-oàn

11

undēni, ae, a

˜ndekaploàj,-Á,-oàn

12

duodēni, ae, a

dwdekaploàj,-Á,-oàn

13

terni deni

triskaidekaploàj,-Á,-oàn

14

quaterni deni

tetrakaidekaploàj,-Á,-oàn

15

quini deni

pentekaidekaploàj,-Á,-oàn

16

seni deni

˜kkaidekaploàj,-Á,-oàn

17

septēni deni

˜ptakaidekaploàj,-Á,-oàn

18

duodevicēni

Ñktwkaidekaploàj,-Á,-oàn

19

undevicēni

™nneakaidekaploàj,-Á,-oàn

20

vicēni

e„kosaploàj,-Á,-oàn

21

vicēni sínguli

eƒskaieikosaploàj,-Á,-oàn

22

viceni bini

duokaieikosaploàj,-Á,-oàn

28

deodetricēni

Ñktwkaieikosaploàj,-Á,-oàn

29

undetricēni

™nneakaieikosaploàj,-Á,-oàn

30

tricēni

triakontaploàj,-Á,-oàn

40

quadrigēni

tettarakontaploàj,-Á,-oàn

50

quinquagēni

penthkontaploàj,-Á,-oàn

60

sexagēni

˜xhkontaploàj,-Á,-oàn

70

septuagēni

˜bdomhkontaploàj,-Á,-oàn

80

octogēni

Ñgdomhkontaploàj,-Á,-oàn

90

nonagēni

™nenhkontaploàj,-Á,-oàn

100

centēni

˜katontaploàj,-Á,-oàn

200

ducēni

diakosiaploàj,-Á,-oàn

300

trecēni

triakosiaploàj,-Á,-oàn

400

quadringēni

tetrakosiaploàj,-Á,-oàn

500

quingēni

pentakosiaploàj,-Á,-oàn

600

sescēni

˜xakosiaploàj,-Á,-oàn

700

septingēni

˜ptakosiaploàj,-Á,-oàn

800

octingēni

Ñktakosiaploàj,-Á,-oàn

900

nongēni

™nakosiaploàj,-Á,-oàn

1000

síngula milia

ciliaploàj,-Á,-oàn

2000

bina milia

diciliaploàj,-Á,-oàn

3000

terna milia

triciliaploàj,-Á,-oàn

5000

quinia milia

pentexiliaploàj,-Á,-oàn

10000

dena milia

muriaploàj,-Á,-oàn

 
  

LICZEBNIKI  PRZYSŁÓWKOWE

numeralia adverbalia - ¢riqmhtik¦ ™pirrhmatik£

  

 
ile razy?
pos£kij;
1 semel ¤pax
2 bis d…j
3 ter tr…j
4 quarter tetr£kij
5 quinquies pent£kij
6 sexies ˜x£kij
7 septies ˜pt£kij
8 octies Ðkt£kij
9 novies ™n£kij
10 decies dek£kij
11 undecies ™ndek£kij
12 duodecies dwdek£kij
13 terdecies / tredecies triskaidek£kij
14 quater decies tetrakaidek£kij
15 quindecies / quinquies decies pendekaidek£kij
16 sedecies / sexies decies ˜kkaidek£kij
17 septies decies ˜ptakaidek£kij
18 duodevicies / octies decies Ñktwkaidek£kij
19 undevicies / novies decies ™nneakaidek£kij
20 vicies e„kos£kij
21 semel et vicies / vicies semel eƒjkaieikos£kij
22 bis et vicies / vicies bis duokaieikos£kij
28 duodetricies Ñktwkaieikos£kij
29 undetricies ™nneakaieiko£kij
30 tricies triakont£kij
40 quadragies tetrakont£kij
50 quinquagies penthkont£kij
60 sexagies ˜xekont£kij
70 septuagies ˜bomhkont£kij
80 octogies Ñgdohkont£kij
90 nonagies ™nenkont£kij
100 centies ˜katont£kij
200 ducenties diakosi£kij
300 trecenties triakosi£kij
400 quadringenties tetrakosi£kij
500 quingenties pentakosi£kij
600 sescenties ˜xakosi£kij
700 septingenties ˜ptakosi£kij
800 octingenties Ñktakosi£kij
900 nongenties ™nakosi£kij
1000 milies cili£kij
2000 bis milies discili£kij
3000 ter milies triscili£kij
5000 quinquies milies pentecili£kij
10000 decies milies muri£kij

 

MNOŻENIE 

multiplicatio - plhqÚnwsij

 

2 x 2 = 4 bis bina sunt quáttuor d…j diploàn tšttara e„s…n
3 x 4 = 12 ter quaterna sunt duódecim tr…j tetraploàn dèdeka e„s…n    

  

DZIELENIE 

divisio – dia…resij

 

100 : 5 = 20 si centum in quinos partiuntur, 
fiunt eorum viginti partes.
˜katÒn diairÒmenon di¦ pent£kij 
e‡kosn e„sin.

  

LICZEBNIKI  PORZĄDKOWE 

 

Caelum omne harmonia et númerus est.

Całe niebo jest harmonią i liczbą.

Oloj Ð oÙranÕj ¡rmon…a kaˆ ¢riqmÒj ™stin. 

Pitagoras

  

LICZEBNIKI  PORZĄDKOWE 

 

strona główna

wietrzyk