orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 


Handel i zajęcia usługowe
 
girl.girl.girl.

BANK

argentaria – tr£peza
mon.2

akcja

sors, sortis f.; actia, ae f.

¹ metoc»,-Áj

bank

argentaria, ae f.; mensa, ae f.

¹ tr£peza,-aj

bankier

argentarius, ii m.; mensarius, ii m.

Ð trapez…thj,-oà

banknot

monēta, ae f. chartácea;

tÕ cartonÒmisma,-atoj

bilans

datorum (acceptorum et expensorum) ratio, is f.

Ð „sologismÒj,-oà

czek

assignatio, onis f. argentaria

¹ ™pitag»,-Áj

depozyt bankowy

depositorium, ii n. syngrapharum

¹ kataq»kh,-hj

dług

aes, aeris n. alienum

¹ Ñfeil»,-Áj

dolar

nummus, i m. Americānus

tÕ doll£rion,-ou

dywidenda

lucri portio, onis f.

¹ toà kšrdouj dianom»,-Áj

euro

euro, onis m.

Ð eÙrè,-înoj

giełda

bursa, ae f.; chrematisterium, ii n.

tÕ crhmatist»rion,-ou

gwarancja

sponsio, onis f.

¹ ¢sf£leia,-aj

hipoteka

hypothēca, ae f.

¹ Øpoq»kh,-hj

kantor wymiany

casa, ae f. nummularia;

kÒllubon,-ou

karta magnetyczna

charta, ae f. magnética

Ð magnhtikÕj c£rthj,-ou

kasa

arca, ae f.

tÕ tame‹on,-ou

kasa pancerna

armarium, ii n. loricātum

tÕ crhmatokibètion,-ou

kasjer

arcarius, ii m.; dispensator, oris m.

Ð tamieutikÒj,-oà

konto bankowe

cómputus, i m. conditorius

Ð trapezitikÕj logariasmÒj,-oà

książeczka czekowa

libellus, i m. assignationum

tÕ tîn ™pitagîn bibli£rion

księga rachunkowa

libellus, i m. comparsorum

Ð tîn logariasmîn b…bloj

lichwiarz

fenerator, oris m.

Ð dainist»j,-oà

makler

chrematista, ae m.

Ð crhmat…sthj,-ou

moneta

monēta, ae f. ;nummus, i m.

tÕ nÒmisma,-atoj; tÕ kšrma,-atoj

odsetki

usūra, ae f.

tÕ ™pitÒkion,-ou

okienko bankowe

ostíolum, i n. argentarium

¹ tÁj trapšzhj qur…j,-…doj

pieniądz

pecunia, ae f.

tÕ cr»ma,-atoj

podatek

tribūtum, i n.

Ð fÒroj,-ou

pokwitowanie

ápocha, ae f.; acceptilatio, onis f.

¹ ¢poc»,-Áj

prowizja

collybus, i m.

Ð kÒlluboj,-ou

rachunek

cómputus i m.; ápocha, ae f.

Ð lÒgisma,-atoj

rata

pars, tis f. rata

¹ dÒsij,-ewj

rewaloryzacja

revaloratio, onis f.

¹ ¢nat…mhsij,-ewj

rozliczenie

ratiocinium, ii n.

Ð logismÒj,-oà

skarbiec bankowy

thesaurus, i m. argentariae

Ð qhsaurÒj,-oà

skarbnik

arcarius, ii m.

Ð qhsaurofÚlax,-akoj

stan ekonomiczny

condicio, onis f. oeconómica

¹ o„konomik¾ kat£stasij

strata

detrimentum, i n.; iactūra, ae f

¹ ¢pèleia,-aj; ¹ zhm…a,-aj

urząd skarbowy

officium, ii n. fiscāle

¹ telwnik¾ Øphres…a

weksel

syngrapha, ae f.

¹ suggraf»,-Áj

zysk

lucrum, i n.; emolumentum, i n.

Ð tÒkoj,-ou; ¹ eÙpor…a,-aj


 

X

 
 

Zapłacę ratami.

Solvam per partes ratas.

Te…sw to‹j dÒsousin.

Posiadam biżuterię w skarbcu.

Gemmas in thesauro argentariae repósitas habeo.

Timht¦ ™n tù qesaurù œcw.

Zamieniam walutę narodową na EURO.

Cómmuto pecuniam nationalem in pecuniam Europaeam EURO.

Metall£ssw t¦ nom…smata ™qnik¦ e„j eÙrè.


 

X

   
monety

X


Pecuniae imperāre oportet, non servīre.

Należy być panem, a nie niewolnikiem pieniądza.

De‹ katakele‹n nom…smatij, oÙk doule‹n.


X


 

strona główna

wietrzyk