orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 Okolica
 
girl.

BUDOWLE  PUBLICZNE

 aedificia publica – o„kodom»mata dhmÒsia


basen kąpielowy

natábulum, i n.

¹ kolub»qra,-aj

biblioteka

bibliothēca, ae f.

¹ biblioq»kh,-hj

boisko

campus, i m.

tÕ gumn£sion,-ou

budowa nadziemna

structūra, ae f. sublīmis

¹ o„kodom»,-Áj ™p…geioj

budowa podziemna

structūra, ae f. subterránea

¹ o„kodom»,-Áj ØpÒgeioj

budynek opery

theātrum, i n. melodramáticum

tÕ òde‹on,-ou

cmentarz

coemeterium, ii n.

tÕ koimat»rion,-ou

dom starców

gerontocomíum, ii n.

tÕ gerontokome‹on,-ou

dworzec autobusowy

autoraedarum longarum statio, onis f.

Ð tîn lewfore…wn staqmÒj,-oà

dworzec kolejowy

statio, onis f. ferriviaria

Ð toà sidhrodrÒmou staqmÒj

dzwon

campāna, ae f.

Ð kèdwn,-wnoj

dzwonnica

campanīle, is n.

tÕ kwdwne‹on,-ou

galeria obrazów

pinacothēca, ae f.

¹ pinakoq»kh,-Áj

galeria sztuki

expositio, onis f. artificiorum

¹ a‡qousa tîn tÁj tšcnhj œrgwn

gimnazjum

gymnasium, ii n.

tÕ gumn£sion,-ou

hotel

deversorium, ii n.

tÕ xenodoce‹on,-ou

kino

cinematēum, i n.; cinematographēum, i n

Ð kinhmatogr£foj

kościół

ecclesia, ae f.; templum, i n.

tÕ ƒerÒn,-oà; Ð naÒj,-oà

liceum

licēum, i n.

tÕ luke‹on,-ou

lotnisko

aeriportus, us m.

Ð ¢erodÒmoj,-ou

młyn

molīna, ae f.

Ð mÚloj,-ou

muzeum

musēum, i n.

tÕ mouse‹on,-ou

ogród botaniczny

hortus, i m. botánicus

Ð kÁpoj,-ou botanikÒj

ogród zoologiczny

hortus, i m. zoológicus

tÕ qerotrofe‹on,-ou

park

viridarium, ii n.

Ð par£deisoj,-ou

plac

area, ae f.; campus, i m.

¹ plate‹a,-aj; ¹ ¢gor£,-©j

plan miasta

ichnographia, ae f.

¹ „cnograf…a,-aj

poczta

diribitorium, ii n. cursuāle

tÕ tacudrome‹on,-ou

port

portus, us m.

Ð lim»n,-šnoj

przedszkole

nepigogíum, ii n.

tÕ nhpiagwge‹on,-ou

ratusz

curia, ae f.

tÕ bouleut»rion,-ou

rynek

forum, i n.

¹ ¢gor£,-©j

sąd

iudicium, ii n.

tÕ dikast»rion,-ou

skrzyżowanie

quadrivium, ii n.; cómpitum, i n.

Ð ciasmÒj,-oà

stadion

stadium, ii n.

tÕ st£dion,-ou

styl

genus, géneris n.

Ð ∙uqmÒj,-oà

  barokowy

g. barōcum

Ð ∙. barokÒj

  gotycki

g.. Góthicum

Ð ∙. gotqikÒj

  renesansowy

g. florāle

Ð ∙. ¢nagšnnhshj

  rokokowy

g. conchātum

Ð ∙. ∙okokÒ

  romański

g.. Románicum

Ð ∙. RomanikÒj

szkoła

schola, ae f.

¹ scol»,-Áj

szpital

valetudinarium, ii n.; nosocomíum, ii n.

tÕ nosokome‹on,-ou

teatr

theātrum, i n.

tÕ qšatron,-ou

ulica

via, ae f.

¹ ¢gui£,-©j

uniwersytet

studiorum univérsitas, atis f.

tÕ panepist»mion,-ou

wiatrak

ventimolīna, ae f.

Ð ¢nemÒmuloj,-ou

wieża

turris, is f.

Ð pÚrgoj,-ou

zakład pracy

officina, ae f.; fábrica, ae f.

tÕ ™rgast»rion,-ou; tÕ ‡druma,-atoj

zamek, twierdza

arx, arcis f.

¹ ¥kra,-aj


   

X

 
 
 

Aedificávit domum suam super arénam.

Zbudował dom swój na piasku.

'Wiκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον.  

Ew. Mat. 7, 26


 

X

    

colosseum


X


strona główna

wietrzyk