orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Człowiek
 
girl.

CODZIENNE  CZYNNOŚCI

  actiones cotidianae – pr£xeij kaqhmerina…


bawić się

ludo, 3, lusi, lusum

eÙfra…nw

brać prysznic

lavationem pluviam sumo, 3,-psi,-ptum

t¾n lous…an lamb£nw

całować

ósculor, 1,-atus sum

prosptÚssomai

czytać

lego, 3, lēgi, lectum

¢nagignèskw

dyskusja

disputatio, onis f.

¹ diatrib»,-Áj

ganić

íncrepo, 1,-avi,-atum

mšmfomai

gotować

coquo, 3, coxi, coctum

pšptw, ›yw

iść spać

cubitum (dormītum in somnum) eo, 4, ii, itum

koim©sqai œrcomai

jeść kolację

ceno, 1,-avi,-atum

dorpšw

jeść obiad

prándeo, 2,-ndi,-nsum 

deipnšw

jeść śniadanie

 iento, 1,-avi,-atus

¢rist…zomai

kąpać się

bálneo, 1,-avi,-atum

loÚomai

kłótnia

rixa, ae f.; lis, litis f.

¹ œrij,-idoj

kolacja

cena, ae f. (vespertīna)

tˆ de‹pnon,-ou

łza

lácrima, ae f.

tÕ d£kru,-uoj

myć się

me lavo, 1,-avi,-atum

n…ptomai

myć zęby

dentes purgo, 1

t¦ ÑdÒnta n…ptw

nagana

increpatio, onis f.

¹ momf»,-Áj

obiad

prandium, ii n.

tÕ de‹pnon,-ou

odpowiadać

respóndeo, 2,-ndi,-nsum

¢pokr…nomai

oglądać telewizję

televisionem specto, 1,-avi,-atum

t¾n thleÒrasin blšpw

pisać

scribo, 3,-psi,-ptum

gr£fw

płacz

fletus, us f.

Ð klauqmÒj,-oà

płakać

fleo, 2, flēvi, flētum

kla…w

powstawać

surgo, 3, -rexi, -rectum

¢n…stamai

pozdrawiać

salūto, 1, -avi, -atum

¢sp£zomai

pozdrowienie

salutatio, ōnis f.

Ð ¢spasmÒj,-oà

pożegnanie

valedictio, ōnis f. 

Ð ¢pocairestimÒj,-oà

praca

labor, ōris m.

¹ ™rgas…a,-aj

pracować

labōro, 1, -avi, -atum

™rg£zomai

prowadzić auto

autocinēto vehor, 3, vectus sum; autocinētum guberno, 1,-avi,-atum

tÕ aÙtok…nhton Ðdhgšw

pytać

quaero, 3, sīvi, sītum;  rogo, 1, -avi, -atum

™rwt£w; punq£nomai

pytanie

(inter)rogatio, onis f.; quaestio, onis f.

tÕ ™rèthma,-atoj; ¹ ™rèthsij,-ewj

robić zakupy

res emo, 3, emi,-ptum

çnšomai, ¢gor£zw

rozbierać się

me devestio, 4,-īvi,-ītum; vestimenta éxuo, 3,-ui,-ūtum; (depōno, 3,-posui,-positum)

™kdÚomai

rozmawiać

collóquor, 3, locūtus sum 

dialšgomai

rozmowa

colloquium, ii n.; sermo, onis m.

Ð di£logoj,-ou; ¹ Ðmil…a,-aj

słuchać radia

radiophōnum audio, 4,-īvi,-ītum

tÕ radiÒfwnon ¢koÚw

sprzątać

purgo, 1,-avi,-atum

kaqar…zw

szyć

suo, 3, sui, sutum

∙£ptw

śmiać się

rídeo, 2, risi, risum

gel£w

śmiech

risus, us m.

Ð gšlwj,-wtoj

śniadanie

ientáculum, i n.

tÕ prÒgeuma,-atoj

telefonować

telephōno, 1,-avi,-atum

thlefwnšw

ubierać ubranie

vestimenta índuo, 3,-dui,-dūtum

t¦ ™ndÚmata ™ndÚw (ƒmat…zw)

witać

salūto, 1,-avi,-atum; áveo, 2, - , - ;

cairetšw

ziewać

óscito, 1,-avi,-atum

casm£omai

zmywać naczynia

vasa ábluo, 3, áblui, ablūtum

t¦ skeàa plÚnw

żegnać się

veledīco, 3,-xi,-ctum

¢pocairetšomai


 

X

 
 

Witam cię serdecznie.

Ab imo corde te salūto.

Ca…rw se eÙnoїkîn.

Czym się dzisiaj zajmujesz?

Cui hodie studes?

Tinˆ s»meron diapragmateÚV;

Zmęczony jestem zajęciami.

Fatigātus sum negótiis.

Kat£ponoj e„mˆ to‹j œrgoij.

Senność mnie ogarnia.

Somnolentia me implet.

`H Øpnod…a me perilamb£nei.

Pięknie spędziłem dzień.

Iucundum diem perēgi.

Kalîj t¾n ¹mšran ½gagon.

Chętnie wypoczywam po pracy.

Libenter otior post negotium.

ProqÚmwj katapaÚw met¦ tÁj pr£xewj.

Czy wszystko w porządku?

Satisne salva omnia?

E„ p©nta kalîj;

Jestem zadowolony z moich spraw.

Rebus meis contentus sum.

EÜqumoj e„mˆ to‹j pragm£toij ™mo‹j.


 

X


Quaecumque vultis, ut faciant vobis hómines, et vos fácite illis.

Cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie.

Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς

Ew. Mat. 7, 12

 

X

   

zycie


X


 

strona główna

wietrzyk