orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Dom
 
girl.

DOM  OD  WEWNĄTRZ

 domus ab intra – o‡koj ¢p' ™ntÒj
hera

drzwi

foris, is f.

¹ qÚra,-aj

jadalnia

cenáculum, i n.

tÕ deipnht»rion

klucz

clavis, is f.

¹ kle…j,-dÒj

korytarz

ambulácrum, i n.

Ð di£dromoj,-ou

kuchnia

coquína, ae f.

tÕ mageire‹on,-ou

łazienka

bálneum, i n.

Ð loutrèn,-înoj

mieszkanie

habitáculum, i n.

tÕ o„kht»rion,-ou

odrzwia

replum, i n.

¹ fli£,-©j

ogrzewanie

calefactio, onis f.

¹ qšrmansij,-ewj

podłoga

pavimentum, i n.

¹ san…j,-…doj

pokój

conclāve, is n.

tÕ dwm£tion,-ou

pokój stołowy

medianum, i n.

tÕ mšgaron,-ou

poręcz

adminículum, i n.

Ð ¢gkèn,-înoj

przedpokój

vestíbulum, i n.

tÕ proaÚlion,-ou

schody

scalae, arum f.pl.

Ð ¢nabaqmÒj,-oà

stopień schodów

gradus, us m.

Ð baqmÒj,-oà

sufit

láquear, aris n.

¹ Ñrof»,-Áj

sypialnia

cubículum, i n.

Ð koitèn,-înoj

ściana

paries, paríetis m.

Ð to‹coj,-ou

ubikacja

locus, i m. secrētus

tÕ ¢pocwrht»rion

zamek

claustrum, i n.

tÕ ke‹qron,-ou

zasuwa zamka

sera, ae f.

Ð ™pibl»j,-Átoj

zawias

cardo, cárdinis f.

¹ kamp»,-Áj


 

X

 
    

dom wew.


X


Hómines non domi divitias aut paupertatem habent, 
sed in ánimis.
 
Ludzie mają bogactwo czy ubóstwo nie w domu, 
ale w swoich duszach.
 
Oƒ ¥nqrwpoi oÙk ™n tù o‡kJ tÕn ploàton kaˆ t¾n pen…an œcousin, 
¢ll' ™n ta‹j yuca‹j.  

Antystenes

 

X

 
moz.1

X

 

strona główna

wietrzyk