orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Podróż
 
girl.

DROGA

via, iter – ¹ ÐdÒj
droga2

autostrada

strata, ae f. autocinética

Ð aÙtokinhtÒdromoj,-ou

chodnik

crepīdo, crepídinis f.

tÕ pezodrÒmion

chodzić pieszo

pédibus eo, 4, ii (ivi), itum

pez» patšw

droga

via, ae f.; iter, itíneris n.

¹ ÐdÒj,-oà

boczna

via, ae f. lateralis

¹ pleurik» ÐdÒj

główna

via, ae f. principalis

¹ genik¾ ÐdÒj

jednokierunkowa

via, ae f. via uníus directionis

¹ monodrÒmh ÐdÒj

regionalna

via, ae f. regionalis

¹ per…cwroj ÐdÒj

karetka pogotowia

árcera, ae f.

¹ ¥rkeira,-aj

korek drogowy

affluentia, ae f. vehicularia

tÕ ™mpotli£risma,-atoj

kraksa na drodze

calámitas, atis f.

¹ sÚgkrousij,-ewj

most

pons, pontis m.

¹ gšfura,-aj

odpływ ściekowy

canalículus, i m.

Ð d…auloj,-ou

parking

área, ae f. statīva

Ð cîroj,-ou staqmeÚshj aÙtokin»twn

parkometr

parcómetrum, i n.

tÕ parkÒmetron

piechur

pedes, péditis m./f.

Ð, ¹ pezÒj,-oà

podróżny

viator, oris m.; itinerator, oris m.

Ð ÐdoipÒroj,-ou

policja

aedīles, ium m.pl.; vígiles, um m.pl. públici

¹ ¢stunom…a,-aj

przystanek

statio, onis f.

Ð staqmÒj,-oà

skrzyżowanie

quadrivium, ii n.; cómpitum, i n.

¹ diastaÚrwsij,-ewj

straż pożarna

siphonarii, orum m.pl.

¹ purosbestik¾ Øphres…a,-aj

światła na skrzyż.

semióphorum, i n.

t¦ tÁj troca…aj fèta,-wn

wiadukt

viaeductus, us m.

¹ Ðdogšfura,-aj

zebra (przejście)

tránsitus, us m. péditum

¹ di£basij,-ewj

zjazd z drogi

devertículum, i n.

¹ œkbasij,-ewj

znak ostrzegawczy

signum, i n. attentionis

tÕ proeidopoihtikÕn sÁma,-atoj

znak pomocniczy

signum, i n. subsistendi

tÕ bohqikÕn sÁma,-atoj


 

X


Hóminis vita nihil aliud quam ad mortem iter.

Życie człowieka to nic innego jak droga ku śmierci.

`O toà ¢nqrèpou b…oj mhdšn æj ¹ ÐdÕj eƒj tÕn q£naton.

 

X

 
    
waz.8

 
capri


strona główna

wietrzyk