orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Praca
 
girl.

EKONOMIA

oeconomia – o„konom…a
monety

egzekucja komornika

exsecutio, onis f. rei iudicatae

¹ ™ktšlesij,-ewj

kartel

chartellum, i n.

tÕ kartšllon,-ou

kompleks handlowy

complexus, us m. mercatorius

¹ ™mporik¾ sun£rthsij,-ewj

kontrakt zbiorowy

contractus, us m. collectīvus

tÕ sullogikÕn sumbÒlaion,-ou

korporacja

opíficum collegia, orum n.pl.

¹ ˜tair…a,-aj

lokaut

opíficum exclusio laboris

 

ochrona prawna

protectio, is f. adversus renuntiationem

¹ nomik¾ prostas…a,-aj

pomoc socjalna

attributio, onis f. socialis

¹ koinwnik¾ bo»qeia,-aj

postęp naukowy

disciplinārum profectus, us m.

¹ ™pisthmonik¾ prokop»,-Áj

postęp techniczny

artium progressus, us m.

¹ tecnik¾ prokop»,-Áj

pracobiorca

locator, oris m. óperae

Ð ™rgÒlaboj,-ou

pracodawca

concuctor, oris m. óperae

Ð ™rgodÒthj,-ou

pracownik

ópifex, icis m.; operarius, ii m.

Ð ™rgazÒmenoj,-ou, Ð ™rg£thj,-ou

sprawy ekonomiczne

res, rerum f. pl. oeconómicae

t¦ o„konomik¦ zht»mata,-wn

sprawy socjalne

res, rerum f. pl. sociales

t¦ koinwnik¦ zht»mata,-wn

strajk

operistitium, ii n.

¹ ¢perg…a,-aj

syndykat

syndicātus, us m.

¹ sundikast…a

ubezpieczenie

assecuratio, onis f.

¹ ¢sf£leia,-aj

usługa

subministratio, is f.

¹ Øphres…a,-aj

wolna konkurencja

líbera competitōrum aemulatio, is f.

Ð ™leÚqeroj ¢ntagwnismÒj,-oà

wolny rynek

mercātus, us m. liber

tÕ ™leÚqeron ™mpÒrion,-ou

współudział w zysku

participatio, onis f. lucri

¹ tîn tÒkwn summetoc»,-Áj

zebranie zarządu

coetus, us m. generalis

tÕ tÁj sunoik»sewj sunšdrion,-ou

zwolnienie emeryta

dimissio, onis f. emériti

¹ toà suntaxioÚcou ¢pÒlusij,-ewj


 

X

 

Facílius camelum per forámen acus transíre, quam dívitem intráre in regnum caelórum.

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogaczowi wejść do królestwa niebieskiego.

Eὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.  

Ew. Mat. 19, 24

 

X

   
mon.2
 

X

 
 waza9

X

 

strona główna

wietrzyk