orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Czas
 
girl.

ETAPY ŻYCIA CZŁOWIEKA

  hominis partes vitae – toà anqrèpou f£sej toà b…ou

babcia

avia, ae f.

¹ t»qh,-hj

chłopiec

puer, púeri m.

Ð pa‹j, paidÒj

córka

filia, ae f.

¹ qug£thr,-rÒj

człowiek

homo, hóminis m.; vir, i m.

Ð ¥nqrwpoj,-ou; Ð ¢n»r, ¢ndrÒj

dziadek

avus, i m.

Ð presbÚthj,-ou

dzieci

líberi, orum m.pl.

oƒ pa‹dej,-wn

dziecięctwo

infantia, ae f.

¹ paide…a,-aj

dziecko

infans, antis m.f.

tÕ tšknon,-ou

dziewczyna

puella, ae f.

¹ kÒrh,-hj

kobieta

mulier, mulíeris f.; fémina, ae f.

¹ gun», gunaikÒj; ¹ q»leia,-aj

kochanek

amasius, ii m.

Ð ™rwtÚloj,-ou

kochanka

amasia, ae f.

¹ ™rwt…j,-…doj

kolega

socius, ii m.

Ð ˜ta‹roj,-ou

koleżanka

socia, ae f.

¹ ˜ta…ra,-aj

małżeństwo

matrimonium, ii n.

Ð g£moj,-ou

małżonek

coniu(n)x, gis m.

Ð gamšthj,-ou

małżonka

coniu(n)x, gis f.

¹ gamet»,-Áj

matka

mater, tris f.

¹ m»thr, mhtrÒj

mąż

marītus, i m.; vir, i m.

Ð gamšthj,-ou; Ð pÒsij,-ewj

mężczyzna

vir, i m.; mas, maris m.

Ð ¢n»r, ¢ndrÒj; Ð ¥nqrwpoj,-ou

młodość

iuventus, ūtis f.

¹ ¼bh,-hj

młodzieniec

adulescens, entis m.; iúvenis, is m.

Ð nean…aj,ou; Ð œfhboj,-ou

ojciec

pater, tris m.

Ð pat»r, patrÒj

panna

virgo, vírginis f.

¹ parqšnoj,-ou

przyjaciel

amīcus, i m.

Ð f…loj,-ou

przyjaciółka

amīca, ae f.

¹ f…lh,-hj

rodzić gigno, 3, génui, génitum;
pario, 3, péperi, partum
genn£w, t…ktw

rodzić się

nascor, nasci, natus sum

genn£omai

rodzice

parentes, um m.pl.

oƒ gone‹j,-wn

rosnąć

cresco, 3, crevi; adolesco, 3, ēvi

aÙx£nomai, mhkÚnomai

rówieśnik

aequalis, is m.; coaetaneus, i m.

sunÁlix,-ikoj

starość

senectus, ūtis f.

tÕ gÁraj, g»raoj

starzec

senex, senis m.

Ð gšrwn,-ontoj

syn

filius, ii m.

Ð uƒÒj,-oà

śmierć

mors, rtis f.

Ð q£natoj,-ou

umierać

morior, mori, mórtuus sum

¢poqnÇskw

urodzenie się

ortus, us m.

¹ gšnesij,-ewj

urodziny

dies, diei m. natalis; natalicia, orum n.pl.

¹ genšqlh,-hj; t¦ gennšqlia,-wn

żona

uxor, ōris f.; marīta, ae f.

¹ gamet»,-Áj; ¹ gun», gunaikÒj

życie

vita, ae f.

Ð b…oj,-ou, ¹ zJ»,-hj

żyję

vivo, 3, vixi, victum

biÒw, zÒw


 

X

 

Ile masz lat?

Qua aetate es? Quot annos natus es? Quot annos habes?

PÒsouj ™niautoÚj œceij; PÒsoi ™niauto… soi e„s…n;

Mam 20 lat.

Viginti annos natus sum. Viginti annos habeo.

E‡kosin ™niautoÝj œcw. E‡kosin ™niauto… moi e„s…n.

Brat jest starszy od ciebie?

Frater aetāte tibi ánteit? Frater senior est te? Frater senior est quam tu?

`O ¢dhlfÕj presbÚteroj À sÚ;

Nie, ja jestem starszy niż on.

Non, ego ei (aetāte) antecēdo.

OÙk, ™gë presbÚteroj æj aÙtÒj.

On jest młodszy ode mnie o rok i sześć miesięcy

Anno et sex ménsibus minor est quam ego.

AÙtÕj neèteroj ™moà ™stˆn eŒj ™niautÕj kaˆ ˜x mhnšj.

Nie ma jeszcze 14 lat.

Minor est quattuórdecim annis natu.

`Ustere‹ œti tšttarej kaˆ dška ™niautoÚj.

Być w kwiecie wieku

Aetate florēre

'En ¢kmÍ e‹nai.

Od dzieciństwa

A púero

'ApÕ tÁj paide…aj.

Ożeniłem się.

Uxorem duxi.

'Eg£mhxa.

Wieść życie szczęśliwe.

Vitam beatam dégere (ágere).

TÕn b…on mak£rion diabioàn.

Czy żyje twoja babcia?

Vivitne avia tua?

E„ ¹ t»qh sou bioà;

Czy jest bardzo stara?

Estne grandis natu?

E„ sfodr¦ presbe…a ™st…n;

Już jest tak wiekowa?

Illa tanta natu?

”Edh toioàto presbe…a ™st…n;

Jest bardzo żywotna!

Etiamnunc vívida est.

”Eti sfodr¦ biws…mh ™st…n.

Już siwieje.

Iam canescit.

”Edh polioàtai.

Dożyła późnej starości.

Ad summam senectūtem pervēnit.

PrÒshlqen e„j tÕ mšga gÁraj.

 
 

X

   

Nihil semper floret: aetas succedit aetati.

Nic nie kwitnie bez końca: jeden wiek biegnie po drugim.

Mhdn ¢nqe‹ ¢neà teloàj,
eŒj a„èn tršcei met¦ deÚteron.

xxxxx

Vitae cursus brevis est, gloriae sempiternus.

Przebieg życia jest krótki, chwały – wieczny.

`H toà b…ou diadrom¾ brace‹a, tÁj dÒxhj - ¢q£natoj.

 X


zycie2

X

 

strona główna

wietrzyk