orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Czas
 
girl.

KALENDARZ

  fasti / calendarium - ¹merolÒgion


czas

tempus, témporis n.

Ð crÒnoj,-ou

czasowo

ad tempus

e„j crÒnon

czasowy

temporalis, e

cronikÒj,-Á,-Òn

dzień

dies, diēi m.f.

¹ ¹mšra,-aj

dzienny

diurnus

¹merinÒj,-£,-Òn

codzienny

cot(t)idianus

™f»meroj,-on

powszechny

negotiōsus, profestus

™poÚsioj,-a,-on

świąteczny

feriatus, festus

˜ortasikÒj,-»,-Òn

dzisiejszy

hodiernus

shmerinÒj,-»,-Òn

jutrzejszy

crástinus

aÙrianÒj,-»,-Òn

wczorajszy

hesternus

cqizÒj,-»,-Òn

tydzień

septimāna, ae f.; hébdomas, adis f.; hebdómada, ae f.

¹ ˜bdom£j,-£doj

miesiąc

mensis, is m.

Ð m»n, mhnÒj

miesięczny

ménstruus

mhnia‹oj,-a,-on

trzymiesięczny

trimestris, e

tr…mhnoj,-on

rok

annus, i m.

Ð ™niautÒj,-oà

dwulecie

biennium, ii n.

¹ diet…a,-aj

pięciolecie

lustrum, i n.

¹ pentet…a,-aj

dziesięciolecie

decennium, ii n.

¹ dekaet…a,-aj

epoka

aetas, atis f.; aera, ae ; témpora, um n.pl.

¹ ™poc»,-Áj; Ð a„èn,-înoj

okres

tempus, oris n.; tempestas, atis f.

¹ per…odoj,-ou; Ð crÒnoj,-ou

okresowo

certis tempóribus; cértibus témporum intervallis

periodikîj

pora roku

(anni) tempus, is n.

¹ éra,-aj

wiek (100 lat)

saeculum, i n.

¹ ˜katontaet…a,-aj

wiek (życia)

aetas, atis f.

¹ ¹lik…a,-aj

 

X

 

Jaki dziś dzień?

Qui dies est hodie?

Po…a ¹ ¹mšra s»meron;

Dziś jest 4 stycznia.

Hodie (dies) est quartus Ianuarii.

S»meron tett£rh ¹mšra toà gamhliînoj ™st…n.

Przybędę lada dzień.

Propédiem veniam.

”Erxomai ™n Ñl…gJ.

Byłem przez 8 dni.

Octo dies fui. (acc. – Jak długo?)

'Oktë t¦j ¹mšraj Ãn.

Byłem w 8 dniu.

Octāvo die eram. (abl. – Kiedy?)

TÍ ÑgdÒV ¹mšrv Ãn.

Przed 10 dniami

Ante dies decem.

PrÕ t¦j dška ¹mšraj.

Już 10 dni minęło.

Iam decem dies praeteriērunt.

”Hdh aƒ dška ¹mšrai p£rhlqon.

Pracowałem cały tydzień.

Totam septimānam laborabam.

“Olhn t¾n ¹bdom£da e„rgazÒmhn.

W miesiącu styczniu

Mense Ianuario.

Tù mhnˆ gamhliîni.

Po trzech miesiącach

Post tres menses

Met¦ toÝj treˆj mhnšj.

Ledwo minęła siódma.

Modo praetériit séptima.

”Arti ›pta (æra) p£rhlqon.

Minęły 4 lata

Quattuor anni praeterierunt.

Tšttarej oƒ ™niautoˆ p£rhlqon.

Miło jest cię zobaczyć po tak długim czasie.

Gratum est tanto intervallo (post tam longum tempus) te revidēre.

`HdÚ moi ™st…n met¦ tÕn makrÕn crÒnon se ¢n¦ Ðr©n.

Praca trwała 2 lata.

Opus per duos annos continuatum est.

TÕ œrgon di¦ dÝo ™niautîn œmenen.

Teraz jest czas narozmowę

Nunc tempus est ad loquendum.

Nàn Ð e„j lšgein crÒnoj ™st…n.

Teraz nie mam czasu.

Nunc tempus mihi abest.

Nàn mo‹ Ð crÒnoj oÙk ™st…n.

Przyjdziemy na czas.

Témpori veniēmus.

E„sšrxomai e„j tÕn kairÕn ƒkanÒn.

Spóźniliśmy się.

Serius venīmus.

'Ecron…samen.

W pełni lata

Adultā (mediā) aestate

Qšri mšsJ

W czasie wiosny

Verno témpore

tù œari

Na początku wiosny

Primo vere.

Tù prètJ œari

Na koniec wiosny

Extrēmo vere

Tù tele…J œari

Złoty Wiek

Aúrea aetas

CrÚsouj a„èn

“Na święty Nigdy”!

Ad kalendas Graecas!

E„j mhkšti

 
 

X

   
 
Cras, cras et semper cras
et sic dilábitur aetas.

Jutro, jutro i zawsze jutro
i tak trwoni się życie.

AÜrion, aÜrion, aÜrion ¢eˆ,
kaˆ naˆ diaskorp…zontai zóai.
 
 

Xzeg.

X


strona główna

wietrzyk