orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

KŁADĘ  -  RZUCAM  -  DAJĘ

girl.girl.girl.
 

kładę - t…qhmi

rzucam - †hmi

daję - d…dwmi

 

ACTIVUM

praesens

 

inf. praes.
act.

ti-qš-nai

ƒ-š-nai

di-dÒ-nai

ind. praes.
act.

t…-qh-mi
t…-qh-j
t…-qh-si(n)
t…-qe-men
t…-qe-te
ti-qš-asi(n)

†-h-mi
†-h-j
†-h-si(n)
†-e-men
†-e-te
ƒ-ˆ-si(n)

d…-dw-mi
d…-dw-j
d…-dw-si(n)
d…-do-men
d…-do-te
di-dÒ-asi(n)

con. praes.
act.

ti-qî
ti-qÍj
ti-qÍ
ti-qî-men
ti-qÁ-te
ti-qî-si(n)

ƒ-î
ƒ-Íj
ƒ-Í
ƒ-î-men
ƒ-Á-te
ƒ-î-si(n)

di-dî
di-dùj
di-dù
di-dî-men
di-dî-te
di-dî-si(n)

opt. praes.
act.

ti-qe-…hn
ti-qe-…hj
ti-qe-…h
ti-qe-‹-men,  ti-qe-…h-men
ti-qe-‹-te,    ti-qe-…h-te
ti-qe-‹-en,    ti-qe-…h-san

ƒ-e-…h-n
ƒ-e-…h-j
ƒ-e-…h
ƒ-e-‹-men,   ƒ-e-…h-men
ƒ-e-‹-te,     ƒ-e-…h-te
ƒ-e-‹-en,     ƒ-e-…h-san

di-do-…h-n
di-do-…hj
di-do-…h
di-do-‹-men, di-do-…h-men
di-do-‹-te,   di-do-…h-te
di-do-‹-en,   di-do-…h-san

imp. praes.
act.

 
t…-qei
ti-qš-tw
 
t…-qe-te
ti-qš-ntwn

 
†-ei
ƒ-š-tw
 
†-e-te
ƒ-š-ntwn

 
d…-dou
di-dÒ-tw
 
d…-do-te
di-dÒ-ntwn

part. praes.
act.

ti-qe…j, -qšntoj
ti-qe‹sa, -qe…shj
ti-qšn, -qšntoj

ƒ-e…j, ƒ-š-ntoj
ƒ-e‹sa, ƒ-e…shj
ƒ-šn, ƒ-š-ntoj

di-doÚj, -dÒntoj
di-doàsa, -doÚshj
di-dÒn, -dÒntoj

imperfectum

 

ind. impf.
act.

™-t…-qh-n
™-t…-qei-j
™-t…-qei
™-t…-qe-men
™-t…-qe-te
™-t…-qe-san

†-ei-n
†-ei-j
†-ei
†-e-men
†-e-te
†-e-san

™-d…-dou-n
™-d…-dou-j
™-d…-dou
™-d…-do-men
™-d…-do-te
™-d…-do-san

futurum

 

ind. fut.
act.

q»-s-w
q»-s-eij
q»-s-ei
q»-s-omen
q»-s-ete
q»-s-ousi(n)

¼-s-w
¼-s-eij
¼-s-ei
¼-s-omen
¼-s-ete
¼-s-ousi(n)

dè-s-w
dè-s-eij
dè-s-ei
dè-s-omen
dè-s-ete
dè-s-ousi(n)

aoristum

 

inf. aor.
act.

qe‹-nai

eŒ-nai

doà-nai

ind. aor.
act.

œ-qh-k-a
œ-qh-k-aj
œ-qh-k-e(n)
œ-qe-men
œ-qe-te
œ-qe-san

Â-k-a
Â-k-aj
Á-k-e(n)
eŒ-men
eŒ-te
eŒ-san

œ-dw-k-a
œ-dw-k-aj
œ-dw-k-en(n)
œ-do-men
œ-do-te
œ-do-san

con. aor.
act.


qÍj

qî-men
qÁ-te
qîsi(n)

ï
Îj
Î
ï-men
Â-te
ï-si(n)


dùj

dî-men
dî-te
dî-si(n)

opt. aor.
act.

qe-…h-n
qe-…h-j
qe-…h
qe-…h-men
qe-…h-te
qe-…h-san

e-†h-n
e-†h-j
e-†h
e-†h-men
e-†h-te
e-†h-san

do-…h-n
do-…h-j
do-…h
do-…h-men
do-…h-te
do-…h-san

imp. aor.
act.

 
qš-j
qš-tw
 
qš-te
qš-ntwn

 
›-j
›-tw
 
›-te
›-ntwn

 
dÒ-j
dÒ-tw
 
dÒ-te
dÒ-ntwn

part. aor.
act.

qe…j, qšnt-oj
qe‹sa, qe…s-hj
qšn, qšnt-oj

e†j, ›nt-oj
eŒsa, e†s-hj
›n, ›nt-oj

doÚj, dÒnt-oj
doàsa, doÚs-hj
dÒn, dÒnt-oj

perfectum

 

ind.perf.
act.

tš-qh-ka
tš-qh-ka-j
tš-qh-ke(n)
te-q»-ka-men
te-q»-ka-te
te-q»-ka-si(n)

eŒ-ka
eŒ-ka-j
eŒ-ke(n)
e†-ka-men
e†-ka-te
e†-ka-si(n)

dš-dw-ka
dš-dw-ka-j
dš-dw-ke(n)
de-dè-ka-men
de-dè-ka-te
de-dè-ka-si(n)

 

MEDIUM et PASSIVUM

praesens

 

inf. praes.
med. et pass.

t…-qe-sqai

†-e-sqai

d…-do-sqai

ind. praes.
med. et pass.

t…-qe-mai
t…-qe-sai
t…-qe-tai
ti-qš-meqa
t…-qe-sqe
t…-qe-ntai

†-e-mai
†-e-sai
†-e-tai
ƒ-š-meqa
†-e-sqe
†-e-ntai

d…-do-mai
d…-do-sai
d…-do-tai
di-dÒ-meqa
d…-do-sqe
d…-do-ntai

con. praes.
med. et pass.

ti-qî-mai
ti-qÍ
ti-qÁ-tai
ti-qè-meqa
ti-qÁ-sqe
ti-qî-ntai

ƒ-î-mai
ƒ-Í
ƒ-Á-tai
ƒ-è-meqa
ƒ-Á-sqe
ƒ-î-ntai

di-dî-mai
di-dù
di-dî-tai
di-dè-meqa
di-dî-sqe
di-dî-ntai

opt. praes.
med. et pass.

ti-qe-…-mhn
ti-qe-‹-o
ti-qe-‹-to
ti-qe-…-meqa
ti-qe-‹-sqe
ti-qe-‹-nto

ƒ-e-…-mhn
ƒ-e-‹-o
ƒ-e-‹-to
ƒ-e-…-meqa
ƒ-e-‹-sqe
ƒ-e-‹-nto

di-do-…-mhn
di-do-‹-o
di-do-‹-to
di-do-…-meqa
di-do-‹-sqe
di-do-‹-nto

imp. praes.
med. et pass.

 
t…-qe-so
ti-qš-sqw
 
t…-qe-sqe
ti-qš-sqwn

 
†-e-so
ƒ-š-sqw
 
†-e-sqe
ƒ-š-sqwn

 
d…-do-so
di-dÒ-sqw
 
d…-do-sqe
di-dÒ-sqwn

part. praes.
med. et pass.

ti-qš-menoj, -ou
ti-qe-mšnh, -hj
ti-qš-monon -ou

ƒ-š-menoj, -ou
ƒ-e-mšnh, -hj
ƒ-š-menon, ou

di-dÒ-menoj, -ou
di-do-mšnh, -hj
di-dÒ-menon, -ou

imperfectum

 

ind. imp.
med. et pass.

™-ti-qš-mhn
™-t…-qe-so
™-t…-qe-to
™-ti-qš-meqa
™-t…-qe-sqe
™-t…-qe-nto

ƒ-š-mhn
†-e-so
†-e-to
ƒ-š-meqa
†-e-sqe
†-e-nto

™-di-dÒ-mhn
™-d…-do-so
™-d…-do-to
™-di-dÒ-meqa
™-d…-do-sqe
™-d…-do-nto

futurum

 

ind. fut.
med.

q»-s-omai
q»-s-V
q»-s-etai
qh-s-Òmeqa
q»-s-esqe
q»-s-ontai

¼-s-omai
¼-s-V
¼-s-etai
¹-s-Òmeqa
¼-s-esqe
¼-s-ontai

dè-s-omai
dè-s-V
dè-s-etai
dw-s-Òmeqa
dè-s-esqe
dè-s-ontai

aoristum

 

inf. aor.
med.

qš-sqai

›-sqai

dÒ-sqai

ind. aor.
med.

™-qš-mhn
œ-qou
œ-qe-to
™-qš-meqa
œ-qe-sqe
œ-qe-nto

e†-mhn
eŒ-so
eŒ-to
e†-meqa
eŒ-sqe
eŒ-nto

™-dÒ-mhn
œ-dou
œ-do-to
™-dÒ-meqa
œ-do-sqe
œ-do-nto

con. aor.
med.

qî-mai

qÁ-tai
qè-meqa
qÁ-sqe
qî-ntai

ï-mai
Î
¼-tai
é-meqa
¼-sqe
î-ntai

dî-mai

dî-tai
dè-meqa
dî-sqe
dî-ntai

opt. aor.
med.

qe-…-mhn
qe-‹-o
qe-‹-to
qe-…-meqa
qe-‹-sqe
qe-‹-nto

e-†-mhn
e-Œ-o
e-Œ-to
e-†-meqa
e-Œ-sqe
e-Œ-nto

do-…-mhn
do-‹-o
do-‹-to
do-…-meqa
do-‹-sqe
do-‹-nto

imp. aor.
med.

 
qoà
qš-sqw
 
qš-sqe
qš-sqwn

 

›-sqw
 
›-sqe
›-sqwn

 
doà
dÒ-sqw
 
dÒ-sqe
dÒ-sqwn

part. aor.
med.

qš-menoj, -ou
qe-mšnh, -hj
qš-menon, -ou

›-menoj, -ou
˜-mšnh, -hj
›-menon, -ou

dÒ-menoj, -ou
do-mšnh,- hj
dÒ-menon, -ou

perfectum

 

ind. perf.
pass.

ke‹-mai  - leżę (praes.)
ke…-V
ke…-e-tai
kei-Ò-meqa
ke…-e-sqe
ke…-o-ntai

eŒ-mai
eŒ-sai
eŒ-tai
e†-meqa
eŒ-sqe
eŒ-ntai

dš-do-mai
dš-do-sai
dš-do-tai
de-dÒ-meqa
dš-do-sqe
dÒ-do-ntai

adiectivum
verbale

qe-tÒj

˜-tÒj

do-tÒj


X


Panem nostrum cotidiánum da nobis hodie.

Chleba naszego powszechnego daj nam dzisiaj.

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.  

Ew. Mat. 6, 11

 

X

     
 

strona główna

wietrzyk