orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona głównaSentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

 

KONIUGACJA  GRECKA

girl.girl.girl.

ACTIVUMlÚw 

indicativus

coniunctivus

optativus

imperativus

inf. et participium

praes.

lÚ-w
lÚ-eij
lÚ-ei
lÚ-omen
lÚ-ete
lÚ-ousi(n)

lÚ-w
lÚ-Vj
lÚ-V
lÚ-wmen
lÚ-hte
lÚ-wsi(n)

lÚ-oimi
lÚ-oij
lÚ-oi
lÚ-oimen
lÚ-oite
lÚ-oien

 
lÚ-e
lu-štw
 
lÚ-ete
lu-Òntwn

lÚ-ein
 
lÚ-wn, lÚ-ontoj
lÚ-ousa, lu-oÚshj
lÚ-on, lÚ-ontoj

impf.

œ-lu-on
œ-lu-ej
œ-lu-e(n)
™-lÚ-omen
™-lÚ-ete
œ-lu-on

 

 

 

 

fut. I

lÚ-s-w
lÚ-s-eij
lÚ-s-ei
lÚ-s-omen
lÚ-s-ete
lÚ-s-ousi(n)

 

lÚ-s-oimi
lÚ-s-oij
lÚ-s-oi
lÚ-s-oimen
lÚ-s-oite
lÚ-s-oien

 
 

lÚ-sein
 
lÚ-swn, lÚ-sontoj
lÚ-sousa, lusoÚshj
lÚ-on, lÚ-sontoj

aor.
sygm.

œ-lu-s-a
œ-lu-s-aj
œ-lu-s-e(n)
™-lÚ-s-amen
™-lÚ-s-ate
œ-lu-s-an

lÚ-s-w
lÚ-s-Vj
lÚ-s-V
lÚ-s-wmen
lÚ-s-hte
lÚ-s-wsi(n)

lÚ-s-aimi
lÚ-s-aij
lÚ-s-ai
lÚ-s-aimen
lÚ-s-aite
lÚ-s-aien

 
là-son
lu-s£tw
 
lÚ-sate
lu-s£ntw

là-sai
 
lÚ-saj; lÚ-santoj
lÚ-sasa, lu-s£shj
lÚ-san, lÚ-santoj

aor.
asygm.
od
le…pw 

œ-lip-on
œ-lip-ej
œ-lip-e(n)
™-l…p-omen
™-l…p-ete
œ-lip-on

l…p-w
l…p-Vj
l…p-V
l…p-wmen
l…p-hte
l…o-wsi(n)

l…p-oimi
l…p-oij
l…p-oi
l…p-oimen
l…p-oite
l…p-oien

 
l…p-e
lip-štw
 
l…p-ete
lip-Òntwn

lip-e‹n
 
lip-èn, lip-Òntoj
lip-oàsa, lip-oÚshj
lip-Òn, lip-Òntoj

perf.

lš-lu-ka
lš-lu-kaj
lš-lu-ke(n)
le-lÚ-kamen
le-lÚ-kate
le-lÚ-kasin

le-lÚ-kw
le-lÚ-kVj
le-lÚ-kV itd.
vel
le-lu-këj ð
le-lu-këj Ï itd.

le-lÚ-koimi
le-lÚ-koij
le-lÚ-koi itd.
vel
le-lu-këj e‡hn
le-lu-këj e‡hj itd.

 
lš-lu-ke
le-lu-kštw
 
le-lÚ-kete
le-lu-kÒntwn

le-lu-kšnai
 
le-lu-kèj, lelu-kÒtoj
le-lu-ku‹a, le-lu-ku…aj
le-lu-kÒj, le-lu-kÒtoj

plpf.

™-le-lÚ-kein
™-le-lÚ-keij
™-le-lÚ-kei
™-le-lÚ-kemen
™-le-lÚ-kete
™-le-lÚ-kesan

 

 

 

 

fut. II

brak

 

 

 

 


 

X

 
MEDIUM

 

lÚw

indicativus

coniunctivus

optativus

imperativus

inf. et participium

praes.

lÚ-omai
lÚ-V
lÚ-etai
lu-Òmeqa
lÚ-esqe
lÚ-ontai

lÚ-wmai
lÚ-V
lÚ-Vtai
lu-èmeqa
lÚ-hsqe
lÚ-wntai

lÚ-oimen
lÚ-oio
lÚ-oito
lu-o…meqa
lÚ-oisqe
lÚ-ointo

 
lÚ-ou
lu-šsqw
 
lÚ-esqe
lu-šsqwn

lÚ-esqai
 
lu-Òmenoj, lu-omšnou
lu-omšnh, lu-omšhj
lu-Òmenon, lu-omšnou

impf.

™-lu-Òmhn
™-lÚ-ou
™-lÚ-eto
™-lo-Òmeqa
™-lÚ-esqe
™-lÚ-onto

  

 

 

 

fut. I

lÚ-s-omai
lÚ-s-V
lÚ-s-etai
lu-s-Òmeqa
lÚ-s-esqe
lÚ-s-ontai

 

lu-s-o…mhn
lÚ-s-oio
lÚ-s-oito
lu-s-o…meqa
lÚ-s-oisqe
lÚ-s-ointo

 
 

lÚ-s-esqai
 
lu-sÒmenoj,-ou
lu-somšnh,-hj
lu-sÒmenon,-ou

aor.
sygm.

™-lu-s-£mhn
™-lÚ-s-w
™-lÚ-sato
™-lu-s-£meqa
™-lÚ-s-asqe
™-lÚ-santo

lÚ-s-wmai
lÚ-s-V
lÚ-s-htai
lu-s-èmeqa
lÚ-s-hsqe
lÚ-s-wntai

lu-s-a…mhn
lÚ-s-aio
lÚ-s-aito
lu-s-a…meqa
lÚ-s-aisqe
lÚ-s-ainto

 
là-s-ai
lu-s-£sqw
 
lÚ-s-asqe
lu-s-£sqwn

lÚ-s-asqai
 
lu-s£menoj,-ou
lu-samšnh,-hj
lu-s£menon,-ou

aor.
asygm.
od
le…pw 

™-lip-Òmhn
™-l…p-ou
™-l…p-eto
™-lip-Òmeqa
™-l…p-onto
œ-lip-on

l…p-wmai
l…p-V
l…p-htai
lip-èmeqa
l…p-hsqe
l…o-wntai

lip-o…mhn
l…p-oio
l…p-oito
lip-o…meqa
l…p-oisqe
l…p-ointo

 
lipoà
lip-šsqw
 
l…p-esqe
lip-šsqwn

lip-šsqai
 
lip-Òmenoj,-ou
lip-omšnh,-hj
lip-Òmenon,-ou

perf.

lš-lu-mai
lš-lu-sai
lš-lu-tai
le-lÚ-meqa
lš-lu-sqe
lš-lu-ntai

le-lu-mšnoj û
le-lu-mšnoj Ïj
le-lu-mšnoj Ï
le-lu-mšnoi ðmen
le-lu-mšnoi Ãte
le-lu-mšnoi ðsin

le-lu-mšnoj e‡hn
le-lu-mšnoj e‡hj
le-lu-mšnoj e‡h
le-lu-mšnoi emen
le-lu-mšnoi ete
le-lu-mšnoi een

 
lš-lu-so
le-lÚ-sqw
 
lš-lu-sqe
le-lÚ-sqw

le-lÚ-sqai
 
le-lu-mšnoj,-ou
le-lu-mšnh,-hj
le-lu-mšnoj,-ou

plpf.

™-le-lÚ-mhn
™-lš-lu-so
™-lš-lu-to
™-le-lÚ-meqa
™-lš-lu-sqe
™-lš-lunto

  

 

 

 

fut. II

le-lÚ-s-omai
le-lÚ-s-V
le-lÚ-s-etai
le-lu-s-Òmeqa
le-lÚ-s-esqe
le-lÚ-s-ontai

 

le-lu-s-o…mhn
le-lÚ-s-oio
le-lÚ-s-oito
le-lu-s-o…meqa
le-lÚ-s-oisqe
le-lÚ-s-ointo

 

le-lÚ-s-esqai
 
le-lu-s-Òmenoj,-ou
le-lu-s-omšnh,-hj
le-lu-s-Òmenon,-ou


 

 

  
PASSIVUM


lÚw

indicativus

coniunctivus

optativus

imperativus

inf. et participium

praes.

lÚ-omai
lÚ-V
lÚ-etai
lu-Òmeqa
lÚ-esqe
lÚ-ontai

lÚ-wmai
lÚ-V
lÚ-Vtai
lu-èmeqa
lÚ-hsqe
lÚ-wntai

lÚ-oimen
lÚ-oio
lÚ-oito
lu-o…meqa
lÚ-oisqe
lÚ-ointo

 
lÚ-ou
lu-šsqw
 
lÚ-esqe
lu-šsqwn

lÚ-esqai
 
lu-Òmenoj, lu-omšnou
lu-omšnh, lu-omšnhj
lu-Òmenon, lu-omšnou

impf.

™-lu-Òmhn
™-lÚ-ou
™-lÚ-eto
™-lo-Òmeqa
™-lÚ-esqe
™-lÚ-onto

  

 

 

 

fut. I

lu-q»-s-omai
lu-q»-s-V (-ei)
lu-q»-s-etai
lu-qh-s-Òmeqa
lu-q»-s-esqe
lu-q»-s-ontai

 

lu-qh-s-o…mhn
lu-q»-s-oio
lu-q»-s-oito
lu-qh-s-o…meqa
lu-q»-s-oisqe
lu-q»-s-ointo

 
 

lu-q»-s-esqai
 
lu-qh-sÒmenoj,-ou
lu-qh-somšnh,-hj
lu-qh-sÒmenon,-ou

aor.
sygm.

™-lÚ-qh-n
™-lÚ-qh-j
™-lÚ-qh
™-lÚ-qh-men
™-lÚ-qh-te
™-lÚ-qh-san

lu-qî
l-qÍj
lu-qÍ
lu-qîmen
lÚ-qÁte
lÚ-qîsi(n)

lu-qe…-hn
lu-qe…-hj
lu-qe…-h
lu-qe‹-men
lu-qe‹-te
lu-qe‹-en

 
lÚ-qh-ti
lu-q»-tw
 
lÚ-qh-te
lu-qš-ntwn

lÚ-qÁ-nai
 
lu-qe…j, luqšntoj
lu-qe‹sa, luqe…shj
lu-qšn, luqšntoj

perf.

lš-lu-mai
lš-lu-sai
lš-lu-tai
le-lÚ-meqa
lš-lu-sqe
lš-lu-ntai

le-lu-mšnoj û
le-lu-mšnoj Ïj
le-lu-mšnoj Ï
le-lu-mšnoi ðmen
le-lu-mšnoi Ãte
le-lu-mšnoi ðsin

le-lu-mšnoj e‡hn
le-lu-mšnoj e‡hj
le-lu-mšnoj e‡h
le-lu-mšnoi emen
le-lu-mšnoi ete
le-lu-mšnoi een

 
lš-lu-so
le-lÚ-sqw
 
lš-lu-sqe
le-lÚ-sqw

le-lÚ-sqai
 
le-lu-mšnoj,-ou
le-lu-mšnh,-hj
le-lu-mšnoj,-ou

plpf.

™-le-lÚ-mhn
™-lš-lu-so
™-lš-lu-to
™-le-lÚ-meqa
™-lš-lu-sqe
™-lš-lunto

  

 

 

 

fut. II

le-lÚ-s-omai
le-lÚ-s-V
le-lÚ-s-etai
le-lu-s-Òmeqa
le-lÚ-s-esqe
le-lÚ-s-ontai

 

le-lu-s-o…mhn
le-lÚ-s-oio
le-lÚ-s-oito
le-lu-s-o…meqa
le-lÚ-s-oisqe
le-lÚ-s-ointo

 

le-lÚ-s-esqai
 
le-lu-s-Òmenoj,-ou
le-lu-s-omšnh,-hj
le-lu-s-Òmenon,-ou


 


 

strona główna

wietrzyk