orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

NIEKTÓRE  ŁACIŃSKIE  CZASOWNIKI  NIEREGULARNE

girl.girl.girl.girl.girl.
  possum, posse, potui
mogę
fero, ferre, tuli, latum
niosę
eo, ire, ii, itum
idę
fio, fieri, factus sum
staję się
indicat. coniunct. indicat. coniunct. indicat. coniunct. indicat.

coniunct.

act. pass. act. pass.
praes. possum
potes
potest
póssumus
potestis
possunt
possim
possis
possit
possīmus
possītis
possint
fero
fers
fert
férimus
fertis
ferunt
feror
ferris
fertur
férimur
ferímini
feruntur
feram
feras
ferat
ferāmus
ferātis
ferant
ferar
ferāris
ferātur
ferāmur
ferámini
ferantur
eo
is
it
īmus
ītis
eunt
eam
eas
eat
eāmus
eātis
eant
fio
fis
fit
fīmus
fītis
fīunt
fíam
fīas
fīat
fiāmus
fiātis
fīant
impf. póteram
póteras
póterat
poterāmus
poterātis
póterant
possem
posses
posset
possēmus
possētis
possent

ferēbam

ferēbas
ferēbat
itd.

ferēbar

ferebāris
ferebātur
itd.

ferrem

ferres
ferret
itd.

ferrer

ferrēris
ferrētur
itd.
ibam
ibas
ibat
ibāmus
ibātis
ibant
irem
ires
iret
irēmus
irētis
irent
fiēbam
fiēbas
fiēbat
fiebāmus
fiebātis
fiēbant
fíerem
fíeres
fíeret
fierēmus
fierētis
fíerent
perf. pótui
potuisti
pótuit
potúimus
potuistis
potuērunt
potúerim
potúeris
potúerit
potuérimus
potuéritis
potúerint

tuli

tulisti
tulit
túlimus
tulistis
tulērunt

latus sum

latus es
latus est
itd.

túlerim

túleris
túlerit
itd.

latus sim

latus sis
latus sit
itd.
ii
īsti
iit
íimus
īstis
iērunt
íerim
íeris
íerit
iérimus
iéritis
íerint
factus sum
factus es
factus est
facti sumus
facti estis
factis sunt
factus sim
factus sis
factus sit
facti simus
factis sitis
factis sint
plpf. potúeram
potúeras
potúerat
potuerāmus
potuerātis
potúerant
potuissem
potuisses
potuisset
potuissēmus
potuissētis
potuissent

túleram

túleras
túlerat
tulerāmus
tulerātis
túlerant

latus

   eram
latus eras
latus erat
itd.

tulissem

tulisses
tulisset
itd.

latus

   essem
latus
   esses
itd.
íeram
íeras
íerat
ierāmus
ierātis
íerant
issem
isses
isset
issēmus
issētis
issent
factus eram
factus eras
factus erat
itd.
factus
   essem
factus
   esses
itd.
fut. I pótero
póteris
póterit
potérimus
potéritis
póterunt
  feram
feres
feret
ferēmus
ferētis
ferent
ferar
ferēris
ferētur
ferēmur
ferémini
ferēntur
    ībo
ībis
ībit
íbimus
íbitis
ībunt
  fiam
fīes
fīet
fiēmus
fiētis
fīent

 

fut. II potúero
potúeris
potúerit
potuérimus
potuéritis
potúerint
  túlero
túleris
túlerit
tulérimus
tuléritis
túlerint
latus ero
latus eris
latus erit
itd.
    íero
íeris
íerit
iérimus
iéritis
íerint
  factus ero
factus eris
factus erit
itd.

 

  inf. praes.:  posse
inf. perf.:  potuisse
inf. praes. act.:  ferre
inf. perf. pass.: 
tulisse
inf. praes. pass:  ferri
inf. perf. pass.:
latum esse
inf. praes.:  īre
inf. perf.:  isse
inf. fut.:  itūrum esse
inf. praes.:  fīeri
inf. perf.:  factum esse
inf. fut.:  futūrum esse =
fore
  part. praes.:  potens part. praes. act.:
ferens
part. perf. pass.:
latus,-a,-um
gerundiv.:  ferendus
part. praes. act.:
iens, euntis
part. fut. act.:  itūrus
part. perf.:  factus,-a,-um
parf. fut. act.:  futūrus
gerundivum:  faciendus
    imp. praes. act.:
fer, ferte
imp. praes. pass.:
ferre, ferrímini
imp. I:  ī, īte
imp.II:  īto, ītōte
imp.: fī, fīte

   

 

  volo, velle, volui
chcę
nolo, nolle, nolui
nie chcę
malo, malle, malui
wolę
indicat. coniunct. indicat. coniunct. indicat.

coniunct.

praesens volo
vis
vult
vólumus
vultis
volunt
velim
velis
velit
velīmus
velītis
velint
nolo
non vis
non vult
nólumus
non vultis
nolunt
nolim
nolis
nolit
nolīmus
nolītis
nolint
malo
mavis
mavult
mālumus
mavultis
malunt
malim
malis
malit
malīmus
malītis
malint
imperfectum volēbam
volēbas
volēbat
volebāmus
volebātis
volēbant
vellem
velles
vellet
vellēmus
vellētis
vellent
nolēbam
nolēbas
nolēbat
nolebāmus
nolebātis
nolēbant
nollem
nolles
nollet
nollēmus
nollētis
nollent
malēbam
malēbas
malēbat
malebāmus
malebātis
malēbant
mallem
malles
mallet
mallēmus
mallētis
mallent
perfectum vólui
voluisti
vóluit
volúimus
voluistis
voluērunt
volúerim
volúeris
volúerit
voluérimus
voluéritis
volúreint
nólui
noluisti
nóluit
nolúimus
noluistis
noluērunt
nolúerim
nolúeris
nolúerit
noluérimus
noluéritis
nolúerint
málui
maluisti
máluit
malúimus
maluistis
maluērunt
malúerim
malúeris
malúerit
maluérimus
maluéritis
malúerint
plusquamperf volúeram
volúeras
volúerat
voluerāmus
voluerātis
volúerant

voluissem

voluisses
voluisset
itd
nolúeram
nolúeras
nolúerat
noluerāmus
noluerātis
nolúerant

noluissem

noluisses
noluisset
itd.

malúeram

malúeras
malúerat
itd.

maluissem

maluisses
maluisset
itd.
fututum I volam
voles
volet
volēmus
volētis
volent
  nolam
noles
nolet
nolēmus
nolētis
nolent
  malam
males
malet
malēmus
malētis
malent
 
futurum II volúero
volúeris
volúerit
voluérimus
voluéritis
volúerint
  nolúero
nolúeris
nolúerit
noluérimus
noluéritis
nolúerint
  malúero
malúeris
malúerit
maluérimus
maluéritis
malúerint
 
  inf. praes.:  velle
inf. perf.:  voluisse
inf. praes.:  nolle
inf. perf.:  noluisse
inf. praes.:  malle
inf. perf.:  maluisse
  part. praes. act.:  volens part. praes. act.:  nolens part. praes. act.:  malens
    imp. I:  noli, nolíte
imp. II:  nolitōte, nolunto
 
  

Noli vinci a malo, sed vince in bono malum.

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν.

List Pawła do Rzymian 12, 21

   

strona główna

wietrzyk