orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza ¦ródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Czas wolny
 
girl.girl.

MUZYKA,  TEATR,  FILM

musica, theatrum, cinematographia -
mosik», qšatron, kinhmatograf…anagranie filmowe

exceptio, onis f. cinemática

¹ kinhmatografik¾ gr£fesij,-ewj

nuta

nota, ae f. musicalis

tÕ sÁma,-atoj

opera (budynek)

theātrum, i n. melodramáticum

tÕ òde‹on,-ou

opera (dzieło)

melodrāma, atis n.

tÒ melodr©ma,-atoj

organki ustne

harmónica, ae f. inflátilis;

t¦ ¡rmonik£,-în

organy

órganum, i n. músicum;

tÕ ¡rmÒnion,-ou

orkiestra

symphoníaci, orum m.pl.;

¹ Ñrc»stra,-aj

pianino

clavīle, is n.

tÕ pi£non,-ou

pianista

clávicen, inis m.

Ð pian…sthj,-ou

piętro drugie

cávea, ae f. secunda

tÕ deÚteron Øperùon,-ou

piętro najwyższe

cávea, ae f. summa

tÕ Ûyiston Øperùon,-ou

piętro pierwsze

cávea, ae f. prima

tÕ prîton Øperùon,-ou

piszczałka organów

fístula, ae f. órgani

Ð toà ¡rmonou aÙl…skoj,-ou

program

programma, atis n. theátricum

tÕ progr£mma,-atoj

projektor

proiectorium, ii n. cinemáticum

Ð proboleÚj,-ewj

reżyser

dispósitor, oris m.

Ð skhnoqšthj,-ou

saksofon

saxophōnum, i n.

tÕ saxÒfwnon,-ou

scena

scaena, ae f.

¹ skhn»,-Áj

scenariusz

scriptum, i n. scaenarium;

tÕ skhn£rion,-ou

skrzypce

violīna, ae f.

tÕ biol…on,-ou

skrzypek

violinista, ae m.

Ð biol…thj,-ou

smyczek

arcus, us m.

tÕ plÁktron,-ou

statysta

persōna, ae f. muta

tÕ dorufÒrhma,-atoj

struna

chorda, ae f.

¹ cÒrdh,-hj

szatnia

vestiarium, ii n.

tÕ ¢podut»rion,-ou

¶piew solo

sincinium, ii n.

tÕ monÒmeloj,-eoj

¶piew w duecie

bicinium, ii n.

tÕ d…meloj,-eoj

¶piewaczka

can(ta)trix, icis f.;

¹ ¢oidÒj,-oà

  ¶. altowa

altistria, ae f.; cantrix, icis f. vocis altae

 

  ¶. sopranu

supranistria, ae f.; cantrix, icis f. vocis acutae

¹ Øy…fwnoj,-ou

¶piewak

cantor, oris m.; cantator, oris m.

Ð ¢oidÒj,-oà

  ¶. barytonowy

barytonista, ae m.; cantor, oris m. vocis gravis

Ð barÚtonoj,-ou

  ¶. basowy

bassista, ae m.; cantor, oris m. vocis imae

Ð baqÚtonoj,-ou

  ¶. tenorowy

tenorista, ae m.; cantor, oris m. vocis mediae

Ð tenÒroj,-ou

teatr

theātrum, i n.

tÕ qšatron,-ou

tonacja durowa

modus, i m. maior (durus)

Ð sklhrÕj tÒnoj,-ou

tonacja molowa

modus, i m. minor (mollis)

Ð ¡palÕj tÒnoj,-ou

tragedia

tragoedia, ae f.

¹ tragJd…a,-aj

tr±bka

tuba, ae f.

¹ s£lpigx,-iggoj

trójk±t (instrument)

triángulum, i n.

tÕ tr…gwnon,-ou

westybul

atrium, ii n;.vestíbulum, i n. theātri

tÕ proaÚlion,-ou; Ð proq£lamoj,-ou

widowisko

spectáculum, i n.

tÕ qšama,-atoj

widowisko cyrkowe

ludi, orum m.pl. circenses

tÕ toà ts…rkou qšama,-atoj

widownia

auditorium, ii n.; cávea, ae f.

tÕ qewre‹on,-ou


 

X

 
 


Nulla ars sine diligentia, et nulla diligentia sine arte.

Nie ma sztuki bez pasji, ani pasji bez sztuki.

Mhdšn ™stin m»te tšcnh ¥neu melšthj, m»te melšth ¥neu tšcnhj.

 Protagoras  

X


at.

X

    

strona główna

wietrzyk