orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Człowiek
girl.  

NARZĄDY  CZŁOWIEKA

  interiora humana – Ôrgana ¢nqrèpina
venus


chrząstka cartilāgo, cartiláginis f. tÕ traganÒn,-oà
gruczoł glándula, ae f. ¹ ¢d»n,-šnoj
jelita intestīna, orum n.pl. t¦ œntera,-wn
komórka céllula, ae f. tÕ kÚtoj,-eoj
kość os, ossis n. tÕ Ñstšon,-ou
krew sanguis, sánguinis m. tÕ aŒma,-atoj
kręg vértebra, ae f. Ð spÒnduloj,-ou
kręgosłup columna, ae f. vertebralis; 
spina, ae f. dorsi (dorsalis)
¹ ∙£cij,-ewj
krtań larynx, laryngis m. Ð l£rugx,-uggoj
mięsień músculus, i m. Ð muèn,-înoj
mózg cérebrum, i n. Ð ™gkšfaloj,-ou
nerka ren, renis m. Ð nefrÒj,-oà
nerw nervus, i m.; neuron, i n. tÕ neàron,-ou
oskrzele bronchus, i m. tÕ brÒgcion,-ou
pęcherz vesīca, ae f. ¹ kÚstij,-idoj
płuco pulmo, ōnis m. Ð pleÚmwn,-onoj
przepona diaphragma,-atis n.      tÕ di£fragma,-oj
serce cor, cordis n. ¹ kard…a,-aj
staw artus, us m. tÕ ¥rqron,-ou
ścięgno tendo, téndinis m. Ð tšnwn,-ontoj
śledziona lien, líenis m. Ð spl»n,-hnÒj
ślina salīva, ae f. tÕ ptÚsma,-atoj
tętnica arteria, ae f. ¹ ¢rthr…a,-aj
tętno venarum pulsus, us m. Ð sfugmÒj,-oà
tkanka tela, ae f. Ð „stÒj,-oà
trzustka páncreas, atis n. tÕ p£gkreaj,-atoj
wątroba iecur, iécoris n. tÕ Âpar,-atoj
żebro costa, ae f. ¹ pleur£,-©j
żołądek ventrículus, i m.; stómachus, i m.   ¹ gast»r, gastrÒj; Ð stÒmacoj,-ou
żółć fel, fellis n. ¹ col»,-Áj
żyła vena, ae f. ¹ flšy, flebÒj

 

X

 
Serce leży przy płucach. Cor pulmónibus ádiacet. `H kard…a prÒskeitai to‹j pleÚmwsin.
Poniżej żołądka leży trzustka. Sub stómacho páncreas iacet. TÕ p£gkreaj ØpÕ toà gastrÕj ke‹tai.
Nad jelitami jest przepona. Supra intéstinis diaphrāgma est. TÕ di£fragma Øper tîn ™ntšrwn ™st…n.
 

X


Faciámus hóminem ad imáginem et similitúdinem nostram.

Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze.

Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν.  

Ks. Rodzaju 1, 26 

X

   

lekarz


 

strona główna

wietrzyk