orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Handel i zajęcia usługowe
 
girl.girl.girl.

POCZTA

diribitorium cursuale – tacudrome‹on


adres pocztowy

inscriptio, onis f. cursuālis

¹ sustas…a,-aj tacudromik»

blankiet na paczkę

chártula, ae f. fascālis

¹ tÍ sagÍ ™pitag»,-Áj

budka telefoniczna

cella, ae f. telephónica

Ð thlefwnikÕj q£lamoj,-ou

dzwonek telefonu

tinnītus, us m. telephónicus

tÕ kwdènion,-ou thlefwnikÒn

filatelista

philatelista, ae m.f.;

Ð filotelist»j,-ou

kartka pocztowa

(photo)chártula, ae f. cursuālis

Ð tacudromikÕj c£rthj,-ou

koperta

involūcrum, i n. epistulāre

tÕ f£kellon,-ou

książka telefoniczna

index, índicis m. telephónicus

Ð thlefwnikÕj b…bloj,-ou

list

epístula, ae f.; lítterae, arum f.pl.

¹ ™pistol»,-Áj; tÕ gr£mma,-atoj

list ekspresowy

epístula, ae f. accelerāta

tÕ katepe‹gon gramma

list polecony

epístula, ae f. certificāta

tÕ susthmšnon gramma

list wartościowy

epístula, ae f. oppignerāta

tÕ polÚtimon gr£mma

listonosz

tabellarius, ii m.

Ð grammatofÒroj,-ou

numer kierunkowy

númerus, i m. praeselectorius

Ð ¢ruqmÒj,-oà dieuqutikÒj

numer kodowy

númerus, i m. directorius

Ð ¢ruqmÒj,-oà kwdikÒj

numer telefoniczny

númerus, i m. telephónicus

Ð ¢ruqmÒj,-oà thlefwnikÒj

okienko na listy

ostíolum, i n. cursuāle

¹ prÕj ™pistol¦j qur…j,-…doj

okienko na paczki

ostíolum, i n. fascāle

¹ prÕj sag¦j qur…j,-…doj

paczka

fascis, is f. cursuālis

¹ s£gh,-hj

roznoszenie listów

perlatio, onis f. cursuālis

¹ tîn ™pistolîn fÒreusij,-ewj

skrzynka pocztowa

arca, ae f. cursuālis

tÕ grammatokibètion,-ou

słuchawka

auscultábulum, i n.; auriculāre, is n.

tÕ ¢koustikÒn,-oà

stempel na znaczku

sigillum, i n. (signum) cursuāle

¹ sfrag…j,-…doj

tarcza telefoniczna

discus, i m. selectorius

Ð thlefwnikÕj d…skoj,-ou

telefon

telephōnum, i n.

tÕ thlšfwnon,-ou

telefon komórkowy

telephónulum, i n. gestábile

tÕ metaforhtÕn thlšfwnon,-ou

telegram

telegraphēma, atis n.

tÕ thlegr£fhma,-atoj

urzędnik pocztowy

officialis, is m. cursorius

Ð tacudromikÕj Øphršthj,-ou

znaczek

pittacium, ii n. epistulāre

tÕ grammatÒshmon,-ou

adres pocztowy

inscriptio, onis f. cursuālis

¹ sustas…a,-aj tacudromik»

blankiet na paczkę

chártula, ae f. fascālis

¹ tÍ sagÍ ™pitag»,-Áj

budka telefoniczna

cella, ae f. telephónica

Ð thlefwnikÕj q£lamoj,-ou

dzwonek telefonu

tinnītus, us m. telephónicus

tÕ kwdènion,-ou thlefwnikÒn

filatelista

philatelista, ae m.f.;

Ð filotelist»j,-ou

kartka pocztowa

(photo)chártula, ae f. cursuālis

Ð tacudromikÕj c£rthj,-ou

koperta

involūcrum, i n. epistulāre

tÕ f£kellon,-ou

książka telefoniczna

index, índicis m. telephónicus

Ð thlefwnikÕj b…bloj,-ou

list

epístula, ae f.; lítterae, arum f.pl.

¹ ™pistol»,-Áj; tÕ gr£mma,-atoj

list ekspresowy

epístula, ae f. accelerāta

tÕ katepe‹gon gramma

list polecony

epístula, ae f. certificāta

tÕ susthmšnon gramma

list wartościowy

epístula, ae f. oppignerāta

tÕ polÚtimon gr£mma

listonosz

tabellarius, ii m.

Ð grammatofÒroj,-ou

numer kierunkowy

númerus, i m. praeselectorius

Ð ¢ruqmÒj,-oà dieuqutikÒj

numer kodowy

númerus, i m. directorius

Ð ¢ruqmÒj,-oà kwdikÒj

numer telefoniczny

númerus, i m. telephónicus

Ð ¢ruqmÒj,-oà thlefwnikÒj

okienko na listy

ostíolum, i n. cursuāle

¹ prÕj ™pistol¦j qur…j,-…doj

okienko na paczki

ostíolum, i n. fascāle

¹ prÕj sag¦j qur…j,-…doj

paczka

fascis, is f. cursuālis

¹ s£gh,-hj

roznoszenie listów

perlatio, onis f. cursuālis

¹ tîn ™pistolîn fÒreusij,-ewj

skrzynka pocztowa

arca, ae f. cursuālis

tÕ grammatokibètion,-ou

słuchawka

auscultábulum, i n.; auriculāre, is n.

tÕ ¢koustikÒn,-oà

stempel na znaczku

sigillum, i n. (signum) cursuāle

¹ sfrag…j,-…doj

tarcza telefoniczna

discus, i m. selectorius

Ð thlefwnikÕj d…skoj,-ou

telefon

telephōnum, i n.

tÕ thlšfwnon,-ou

telefon komórkowy

telephónulum, i n. gestábile

tÕ metaforhtÕn thlšfwnon,-ou

telegram

telegraphēma, atis n.

tÕ thlegr£fhma,-atoj

urzędnik pocztowy

officialis, is m. cursorius

Ð tacudromikÕj Øphršthj,-ou

znaczek

pittacium, ii n. epistulāre

tÕ grammatÒshmon,-ou


 

X

 
 

Nie dostałeś żadnego listu?

Nihilne litterarum accepisti?

OÙdem…an ™pistol¾n ¥pescej;

Nie otrzymałem żadnego listu.

Litterarum nihil accepi. Nullam epístulam accepi.

OÙdem…an ™pistol¾n ¥pescon.

Wolę otrzymać pieniądze.

Malo pecuniam accípere.

Protim£w ¢pšcein t¦ nom…smata.

Zapytaj listonosza, czy ma dla mnie jakiś list.

Intérroga tabellarium, num quid mihi hábeat litterarum.

”Erwta tÕn grammathfÒron, e„ mo‹ œcei po…an ™pistol»n.

Otwórz kopertę.

Áperi (solve) epístulam.

'Ano…gei tÕ f£kellon.

O czym mówi list?

Quid hae loquuntur lítterae?

Perˆ tou ¹ ™pistol¾ lšgei;

Pogratuluję mu listownie.

Per lítteras ei gratulābor.

Sugcair»sw aÙtù tÍ ™pistolÍ.

Poślę wiadomość telefonicznie.

Nuntium telefónice mittam.

'Apostelî t¾n ™p…deixin tù telhfènJ.

Wrzuć list do skrzynki.

Demitte epístulam in cápsulam (árcam) cursuālem.

E‡sballe t¾n ™pistol¾n e„j tÕ grammatokibètion.

Przyklej znaczek pocztowy.

Agglútina pittácium cursuāle. (epistulāre).

'Ep…kolla tÕ grammatÒshmon.

Czy otrzymałeś list?

Accepistine epístulam?

E„ ¥pescej t¾n ™pistol»n;


 

X

   
 
s.t.v.b.e.e.v.

Si tu vales, bene est, ego valeo.
Jeśli jesteś zdrów, to dobrze; ja czuję się dobrze.
E„ su Øgia…neij, kalîj, ™gë Øgia…nw.

 

Marcus Tito S.P.D.
Marcus Tito salutem plúrimam dicit.
Marek przesyła Tytusowi jak najwięcej pozdrowień.
M£rkoj T…tJ polloÝj ¢spasmoÝj ¢postšllei.

 

Cura, ut valeas.
Troszcz się o to, byś był zdrów.
Qšrapei, æj Øgianei.


X

strona główna

wietrzyk