orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Zwroty powszechnego użytku
 
girl.girl.girl.

PODSTAWOWE  ZWROTY

elementaria dictaqemelièdej lÒgoi

Ależ nie!

Mínime; mínime vero

mhdš

Bynajmniej

Mínime

oÙdamîj

Chętnie

Libenter

¢smšnwj

Cześć! (= witaj!)

Salve! Ave!

ca‹re

Cześć! (= witajcie!)

Salvēte! Avēte!

ca…rete

Cześć! (= żegnaj!)

Vale!

cairštize

Cześć! (= żegnajcie!)

Valēte!

cairet…zete

Czy mogę pomóc?

Possúmne vos iuvāre?

E„ dÚnamai boetqe‹n;

Czuję się dobrze

Bene me habeo.

Kalîj me œcw.

Do jutra!

In crástinum!

E„j aÜrion

Do zobaczenia!

Ad videndum!

E„j ær©n

Dobranoc!

Bonam noctem!

Kal¾n nukt£

Dobrego samopoczucia!

Gaudia tibi exopto máxima

Paqe…an ¢gaq¾n ™qšlw

Dobrego wypoczynku!

Ferias félices (tibi exopto)

KatapaÚsin ¢gaq¾n ™qšlw

Dobry wieczór!

Bonum vésperum!

Kal¾n ˜spšran

Dzień dobry!

Bonum diem (tibi exopto)

Kal¾n ¹mšran

Dziękuję bardzo

Gratias plúrimas/ingentes

EÙcaristšw sfodrîj

Dziękuję

Gratias (tibi/vobis ago)

EÙcaristšw (to‹, Øm‹n)

Gratuluję!

Gratulor tibi/vobis!

Sugca…rw (to‹, Øm‹n)

Jak się czujesz?

Ut vales? Quómodo te habes?

Pîj se œceij;

Jak się nazywasz?

Qui vocāris? Quod nomen tuum?

Pîj Ñnom£zV;

Jaki jest twój zawód?

Quod munus geris?

Tˆ pragm£tauma ¥ceij;

Jeśli chcecie

Sultis (= si vultis)

'E£n boÚlesqe

Jeśli sobie życzysz

Sis (= si vis)

E„ boÚlV

Kiedy się znów spotkamy?

Quando íterum conveniēmus?

“Ote p£lin sunat»somen;

Na szczęście!

Felíciter! Io!

EÙdaimon…an. EÙtuc…an

Na zdrowie!

Prosit!

Kal¾n Øgie…an

Nawet ... nie...

Ne ... quidem...

OÙdš... men oÙdš

Nazywam się Piotr

Vocor Petrus. Mihi nomen Petrus

”Onoma mo‹ Pštroj

Nic nie szkodzi

Non est causa

Mhdn kwlÚei

Niech żyje! Żyją!

Vivat! Vivant!

Bièoin, bièoien

Niemożliwe

Non potest fieri; impossíbile

'AdÚnaton

Nie rozumiem

Non intéllego

OÙ gignèskw, oÙk ™p…stamai

Niestety!

Pro dolor! Infelíciter!

OÙa…, o‡moi

Oczywiście

Profecto; sane; certe

'Amšlei, p£nu mn oàn

O jakie szczęście!

Quam bene evēnit!

’W po…a eÙdaimon…a

O, co za nieszczęście!

O factum malum!

’W po…a ¢tuc…a

Oj niedobrze!

Indignum! Dolendum est!

OÙa…, kakîj

Prosimy

Quaesumus

DeÒmeqa, parakaloàmen

Proszę o wybaczenie!

Veniam peto!

Dšomai suggnèmhn

Proszę

Quaeso

Dšomai

Przepraszam

Veniam mihi date! Excūsa(te)!

Suggnèmh

Przybyłem tu z Rzymu

Huc veni Romā

’Elqon te‹de ™k RèmVj

Przykro mi!

(Valde) doleo

Calepa…nomai

Rzecz jasna

Scílicet; profecto; sane; certe

P£nu, ¢mšlei

Skąd przybyłeś?

Unde venisti?

“Oqen œlqej;

Słusznie

Recte

Dika…wj

Smacznego!

Bonam orexin! Bene sapiat!

GeustikÒn

Sto lat!

Plúrimos annos!

`EkatÕn ™niautÒn

Szczęśliwej drogi!

Bonum iter (tibi exopto)

'Agaq¾n (eÙtuc¾n) ÐdÒn

Tysięczne dzięki

Gratias máximas/ineffábiles

Meg…staj eÙcarist…aj

Wcale nie, w ogóle

Nihilóminus, omnīno

OÙ p£ntwj

W żadnym wypadku!

Neútiquam; nequáquam

OÙdšpote

Wybacz! Wybaczcie!

Excūsa! Excusāte!

Suggnèmh

Wystarczy

Satis est

Arke‹

Zgadzam się

Tibi assentior; astípulor

EÙdokšw, sumfwnšw

 

CZY  MÓWISZ  PO  ŁACINIE i GRECKU?

Loquerisne Latine Graeceque?
E„ lšgeij Latinîj kaˆ Graikîj;
Czy mówisz po łacinie? Loquerísne lingua Latīna?
Czy mówisz po grecku? E„ lšgeij Graikîj;
Czy znasz język łaciński? Scisne linguam Latīnam?
Czy znasz język grecki? E„ ™pigignèskeij glèssam Gra…gam;
Czy umiesz po łacinie? Scisne Latīne?
Czy umiesz po grecku? E„ ™p…stV Graikîj;
Nie umiem wiele. Haud multum scio.
'Anep…stamai polÚ.
Czy porozmawiamy po łacinie? Colloquāmur Latīne?
Czy porozmawiamy po grecku? E„ dial»xomen Graikîj;
Chciałbym z tobą rozmawiać po łacinie. Velim tecum Latīne loqui.
Chciałbym z tobą rozmawiać po grecku. BoÚlwmai met£ sou Graikîj dialšgesqai.
Czy rozumiesz, co mówię? Intellegisne, quod dicam?
E„ noe‹j, tˆ lšgw;
Nie rozumiem nawet jednego słowa. Ego ne unum quidem verbum intéllego.
OÙk ™p…stamai mhd›na lÒgon.
Mówisz zbyt szybko. Nimis cito lóqueris. Lšgeij l…an tacÚ.
Gdy mówisz powoli, rozumiem. Cum tarde lóqueris, ea intellego.
'Epeˆ lšgeij bradšwj, ™p…stamai
Mówisz dość niewyraźnie. Parum clare lóqueris.
Lšgeij ƒkanÕn ¢safîj.
Od jak dawna uczysz się po łacinie? Ex quo témpore Latīne discis?
Od jak dawna uczysz się po po grecku? 'ApÕ po…ou crÒnou manq£neij Graikîj;
Poczyniłeś wielkie postępy. Magnos fecisti progressus.
'Epo…hsaj meg£laj prokop£j.
Chętnie poczytałbym książki napisane po łacinie. Libenter legam libros Latīne scriptos.
Chętnie poczytałbym książki napisane po grecku. ProqÚmwj ¢nagignèskoimi  toÝj b…blouj ™pigr£ptouj Graikîj.
Bardzo chętnie porozmawiam po łacinie. Libentissime Latīne loquar.
Bardzo chętnie porozmawiam po grecku. SfÒdra proqÚmwj Graikîj dialšxomai.
Pięknie mówisz po łacinie. Pulchre lingua Latīna lóqueris.
Pięknie mówisz po grecku. Kalîj lšgeij Graikîj.
Twoja pochwała sprawia mi dużo przyjemności. Laus tua magnae iucunditati mihi est.
EÙlog…a s¾ poie‹ mo‹ meg£lhn eÙfrosÚnhn
Trzeba mówić po łacinie (grecku), ilekroć nadarza się okazja. Latīne loquendum est, quotiescumque occasio data erit.
'Ofeile‹ Graikîj dialog…zesqai
pos£kij tÒpoj ™st…n.
Boję się mówić po łacinie. Timeo Latīne loqui.
Boję się mówić po grecku. Fobšomai lšgein Graikîj.
Ależ boję się mówić, by nie popełnić błędu. At metuo, ne vitiōse loquar.
r tršmw lšgein, †na m¾ pl£nhn poiî.
Mówisz dosyć poprawnie. Satis recte lóqueris.
Lšgeij ƒkanÕn Ñrqîj.
Gdzie nauczyłeś się języka? Ubi linguam didicisti?
Poà mem£qhkaj glwss£n;
Uczyłem się w szkole. In schola discēbam.
'Em£nqanon ™n tÍ scolÍ.
Nauczyłem się bez nauczyciela Sine magistro dídici.
Mem£qhka ¥neu toà didask£lou.
Nie ma powodu, byś się bał mówić po łacinie. Non est causa, ut timeas lingua Latīna loqui.
Nie ma powodu, byś się bał mówić po grecku. OÙk a„t…a ™st…n, †na tršmVj Graikîj lšgein.
Mówisz dobrze po łacinie. Bene Latīne lóqueris.
Mówisz dobrze po grecku. Kalîj Graikîj lšgeij.
Opłaci się z różnych powodów uczyć łaciny. Latīnam díscere váriis ex causis óperae pretium est.
Opłaci się z różnych powodów uczyć języka greckiego. Poik…laij a„t…aij kalîj™st…n Graik¦n manq£nein.
Ale co ty na to? Sed quid tu?
'All¦ tˆ ™pˆ toàton sÚ;
Twój sposób wymowy jest niewłaściwy. Pronuntiatio tua idónea non est.
EÙfr£deia s¾ ™pitšdeia oÙk ™st…n.
Uczyłem się w szkole, ale innej wymowy. In schola discebam, sed aliam pronuntiationem.
'Em£nqanon ™n tÍ scolÍ, ¢ll¦ t¾n ¢ll¾n eÙfr£deian.
Ty używasz kuchennej łaciny. Latinitāte culināria úteris.
Ty używasz kuchennej greki. SÝ crÍ mageirinÍ GraikÍ.
Twoja łacina jest wulgarna. Latīna tua vulgāris est.
Twoja greka jest wulgarna. S¾ Graik¾ dhmoeid»j ™st…n.
Mój brat zna wiele języków współczesnych. Frater meus plúrimas linguas scit recentiores.
`O ™mÕj ¢delfÕj poll¦j gloss¦j neotrÒpaj ™p…statai.
On zna doskonale język angielski, niemiecki, włoski, francuski, rosyjski, a nawet szwedzki i duński. Lingua Ánglica, Theodisca, Itálica, Francogállica, Rússica, immo etiam Suética et Dánica ei notíssimae sunt.
AÙtÕj tele…wj ™p…statai t¾n glÒssan 'Agglik£n, Germanik£n, Italik£n, Frankogallik£n, Rwssik£n, dš per kaˆ Suedik¦n kaˆ Danik£n.
Język łaciński wyjaśnia słownictwo innych języków. Lingua Latīna verba aliarum linguarum éxplicat.
Język grecki wyjaśnia słownictwo innych języków. `H glèssa Graik¦ ™delî toÝj tîn ¢llîn glèsswn lÒgouj.

X

 

Corrumpunt bonos mores colloquia prava.

Złe rozmowy psują dobre obyczaje. (Menander, Thais; przytoczone przez św. Pawła w 1 Liście do Koryntian 15, 33)

Φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί.

 

X

strona główna

wietrzyk