orn. SumpÒsion orn.

czyli

ROZMÓWKI

polsko-łacińsko-greckie

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Czas wolny
 
girl.girl.

KSIĄŻKA  I  PRASA

liber et periodica – b…bloj kaˆ piest»rion
kol.


artykuł

commentatio, onis f.

tÕ ¥rqron,-ou

artykuł wstępny

praecípuum epheméridis caput, itis n.

Ð ™kdotikÒj,-oà

bajka

fábula, ae f.

tÕ paramÚqion,-ou

druk

typographia, ae f.

¹ tupograf…a,-aj

dziennik

acta, orum n.pl. diurna; ephémeris, idis f.

¹ ™fhmer…j,-…doj

dziennikarz

diurnarius, ii m.

Ð ™ghmeridogr£foj

encyklopedia

encyclopaedia, ae f.

¹ ™gkuklopaide…a

kiosk z gazetami

commentariorum tabérnula, ae f.

tÕ per…pteron,-ou

kryminał

fábula, ae f. criminalis

¹ tîn ¢stunomikîn ƒstor…a,-aj

książka

liber, bri m.

Ð b…bloj,-ou

książka oprawiona

liber, bri m. contectus

Ð periqšmatoj b…bloj,-ou

kwartalnik

commentarii, orum m.pl. quater in anno éditi

¹ trimhnia…a,-aj

litera duża

líttera, ae f. maiúscula;

tÕ kefalaigr©mma,-atoj

litera mała

líttera, ae f. minúscula

tÕ mikrogr©mma,-atoj

miesięcznik

commentarius, ii m. (periódicus) semel in mense éditus

¹ mhnia…a,-aj

oprawa

tegimentum, i n.

tÕ per…qema,-atoj

pisarka

scriptrix, icis f.; auctrix, icis f.

¹ suggraf…j,-…doj

pisarz

scriptor, oris m.; auctor, oris m.

Ð suggrafeÚj,-šwj

pismo ręczne

scriptūra, ae f. manualis

¹ ceirograf»,-Áj

redaktor

redactor, oris m.

Ð sunt£kthj,-ou

redaktor naczelny

redactor, oris m. princeps (-ipis)

Ð genikÕj sunt£kthj,-ou

reporter

relator, oris m.

Ð ¢ntapokrit»j,-oà

romans (książka)

fábula, ae f. (fabella) amatoria

Ð ™rwtikÕj b…bloj,-ou

słownik

vocabularium, ii n.

tÕ lšxikon,-ou

strona tytułowa

frontispicium, ii n.

¹ t…tlou sel…dh,-hj

stronica

página, ae f.

¹ pleÚra,-aj

tygodnik

diarium, ii n. septimanāle

tÕ ˜bdomadia‹on,-ou

wydanie książki

editio, onis f.

¹ œkdosij,-ewj


X


Qui legit, intélligat.

Kto czyta, niech rozumie.

ὁ ἀναγινώσκων νοείτω.  Ew. Mat. 24, 15

 

X

 
ksiazka  
 

c

 
gra    


c


strona główna

wietrzyk