orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Polityka i prawo
 
girl.girl.

PRAWO

lex – nÒmoj
tem.

bronić

causam pro aliquo dico, dícere; defendo, 3, defendi, defensum   

¢mÚnw; ¢pologšw

dłużnik

débitor, oris m.

Ð Òfeilšthj,-ou

kara

poena, ae f.; vindicta, ae f.; 

¹ timwr…a,-aj

krzywda

iniuria, ae f.; iniustitia, ae f.;  

¹ ¢dik…a,-aj

krzywoprzysięstwo

periurium, ii n.

¹ ™piork…a,-aj

legalny

legítimus, 3

nÒmimoj,-h,-on

morderstwo

caedes, is f.; homicidium, ii n.

Ð fÒnoj,-ou

niegodziwość

 nefas (nieodm.); impróbitas, atis f.

¹ ¢tim…a,-aj

niewinny

insons, insontis

¢na…tioj,-on

obrońca

advocātus, i m.; defensor, oris m.

Ð dikhgÒroj,-ou

oskarżam

accūso, 1,-avi,-atum

kathgoršw

oskarżony

reus, i m.

kathgoroÚmenoj,-ou

oskarżyciel

actor, oris m.; accusātor, oris m.

Ð kat»goroj,-ou

podstęp

dolus, i m.

Ð dÒloj,-ou

ponieść karę

poenas luo, lúere

d…khn t…nw

postępowanie sądowe

actio, onis f.

¹ dikonom…a,-aj

prawo

lex,-gis f.; ius, iuris n.

Ð nÒmoj,-ou

prokurator

procurator, oris m.

Ð e„saggeleÚj,-šwj

przestępstwo

delictum, i n.; scelus, scéleris n.

tÕ ¢d…khma,-atoj

przysięga

ius, iuris n. iurandum

Ð Ôrkoj,-ou

przysięgać

iuro, -are, -avi, -atum

Ñrk…zomai

pytanie

quaestio, onis f.

tÕ ™rèthma-atoj

sąd

iudicium, ii n.; tribūnal, alis n.

tÕ dikast»rion,-ou

sądzić

iúdico, 1,-avi,-atum

dik£zw

sędzia

iudex, iúdicis m.

Ð dikast»j,-oà

skarga

actio, onis f.

¹ kathgor…a,-aj

skazywać

damno, 1; condemno, 1; 

katadik£zw

skazanie

condemnatio, onis f.

¹ katad…kh,-hj

sprawa

causa, ae f.

tÕ z»thma,-atoj

sprawiedliwość

iustitia, ae f.

¹ dikaiosÚnh,-hj

sprawiedliwy

iustus, 3

d…kaioj,-a,-on

strata, szkoda

damnum, i n.

¹ zhmi£,-©j

świadectwo

testimonium, ii n.

¹ martur…a,-aj

świadek

testis, is m.

Ð m£rtuj,-uroj

trybunał

tribūnal, alis n.

tÕ dikast»rion,-ou

uprawnienie

ius, iuris n.

tÕ dika…wma,-atoj

ustawa

lex, legis f.

Ð nÒmoj,-ou

ustawowy

legítimus, 3

nÒmimoj,-h,-on

uwalniam

dissolvo, 3,-vi,-lūtum

¢polÚw

wiarołomny

periurus, 3

™p…orkoj,-on

więzienie

cárcer, cárceris m.

tÕ desmwt»rion,-ou

wina

culpa, ae f.

¹ ™noc»,-Áj

winowajca

sons, sontis m.

Ð œnocoj,-ou

wzywać do sądu

in ius voco, 1

proskalšw

zabroniony

illícitus, 3

¢pagoreuÒmenoj, 3

zbrodnia

crimen, críminis n.; fácinus, oris n.

tÕ kakoÚrghma,-atoj

zdrajca

próditor, oris m.

Ð prodÒthj,-ou

złodziej

fur, furis m.

Ð klšpthj,-ou

 

X


Audiatur et áltera pars.

Niech będzie wysłuchana też druga strona.
'AkoÚhtai kaˆ ¥llh pleur£.

Dura lex, sed lex.
Twarde prawo, ale jednak prawo.
SklhrÒj Ð nÒmoj, ¢ll¦ Ð nÒmoj.

Lex retro non agit.
Prawo nie działa wstecz.
`O nÒmoj oÙk ™rg£zetai Ôpisqen.

Pacta sunt servanda.
Należy dochowywać umów.
T¦j sunqhs…aj de‹ ful£ttein.
 

X


 
   wilcz
 

X


 

strona główna

wietrzyk