orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Zwroty powszechnego użytku

 
girl.girl.girl.

PRZYMIOTNIKI  I  PRZYSŁÓWKI

adiectiva et adverbia - ™p…qesej kaˆ ™pirr»mata
 

bezpieczny

secūrus, 3; tutus, 3

¢sfal»j,-šj

biedny

pauper, paúperis

ptwcÒj,-»,-Òn

bliski

propinquus, 3

pl»sioj,-a,-on

bogaty

dives, dívitis

ploÚsioj,-a,-on

brudny

sórdidus, 3

·uparÒj,-£,-Òn

brzydki

foedus, 3; turpis, e

a„scrÒj,-»,-Òn

chory

aeger; aegrōtus, 3

¢sqen»j,-šj

chropawy

asper, 3; híspicus, 3

tracÚj,-e…a,-Ú

chudy

macer, 3

„scnÒj,-»,-Òn

cichy

tácitus, 3

sighlÒj,-»,-Òn

ciemny

obscūrus, 3

skoteinÒj,-»,-Òn

cienki

ténuis, e

„scrÒj,-£,-Òn

ciepły

cálidus, 3

qermÒj,-»,-Òn

ciężki

gravis, e

barÚj,-e‹a,-Ú

czysty

mundus, 3

kaqarÒj,-£,-Òn

daleki

longinquus, 3

thlwpÒj,-Òn

długi

longus, 3

makrÒj,-»,-Òn

dobry

bonus, 3

¢gaqÒj,-»,-Òn

dobrze

bene

eâ, kalîj

drogi

carus, 3; magni pretii

œntimoj,-on

dużo

multum

polÚ

fałszywy

falsus, 3; fictus, 3

dÒlioj,-a,-on

gładki

polītus, 3

le‹oj,-a,-on

głośny

rumorōsus, 3

megalÒfwnoj,-on

głupi

stúpidus; stultus, 3

mwrÒj,-£,-Òn

gorący

cálidus, 3

zestÒj; qermÒj, 3

gorzki

amarus; acerbus, 3

pikrÒj,-£,-Òn

gruby

crassus, 3

pacÚj,-e‹a,-Ú

inteligentny

intéllegens, entis; sagax, acis; acūtus, 3

dianohtikÒj,-Òn

jasny

clarus, 3

lamprÒj,-£,-Òn

kochany

amatus, 3

¢gaphtÒj,-»,-Òn

krótki

brevis, e

bracÚj,-e‹a,-Ú

krzywy

pravus, 3

skoliÒj,-£,-Òn

lekki

levis, e

¢bar»j,-šj

lękliwy

tímidus, 3

deilÒj,-»,-Òn

łatwy

fácilis, e

™lafrÒj,-»,-Òn

mało

parum

Ñl…gon

mały

parvus, 3

mikrÒj,-£,-Òn

mądry

sapiens, entis

sofÒj,-»,-Òn

młody

iúvenis, is

nšoj,-h,-on

mocny

fortis, e; firmus, 3

bšbaioj,-a,-on; dunatÒj,-»,-Òn

naiwny

simplex, icis

¡ploikÒj,-»,-Òn

niegrzeczny

ingratus, 3

¥taktoj,-on

niepewny

dubius, 3

¢mf…boloj,-on

nieprzyjemny

molestus, 3

¢terp»j,-šj

nierówny

inaequalis, e

¥nisoj,-on

niesprawiedliwy

iniustus, 3

¥dikoj,-on

nieszczęśliwy

infēlix, cis

¢tuc»j,-šj

nieużyteczny

inútilis, e

¢nwfel»j,-šj

nieznany

ignōtus, 3

¥gnwstoj,-n

niski

húmilis, e

mikrÒj,-£,-Òn

nowy

novus, 3

nšoj; kainÒj, 3

odważny

audax, acis

tolmhrÒj,-£,-Òn

otwarty

apertus, 3

¢naiktÒj,-»,-Òn

pełny

plenus, 3

pl»rhj,-ej

piękny

pulcher, ra, rum

kalÒj,-»,-Òn

płaski

planus, 3

le‹oj,-a,-on

pochyły

acclivis, 3

œgglitoj,-h,-on

powoli

lente

bradšwj

powolny

lentus, 3; tardus, 3

bradÚj,-e‹a,-Ú

późno

sero

Ñyš

prawdziwy

verus, 3; merus, 3

¢lhq»j,-šj

prędko

celériter, cito

tacšwj

prosty

rectus, 3

eÙqÚj,-e‹a,-Ú

przyjemny

iucundus; gratus, 3

¹dÚj,-e‹a,-Ú

pusty

vácuus, 3

kenÒj,-»,-Òn

równy (taki sam)

aequalis, e; par, paris

‡soj,-h,-on; Ómoij,-a,-on

słaby

infirmus, 3

¢dÚnatoj,-on

sławny

clarus; ínclitus, 3

œndoxoj,-on

słodki

dulcis, e

glukÚj,-e‹a,-Ú

smutny

tristis, e

lupoÚmenoj,-h,-on

sprawiedliwy

iustus; aequus, 3

d…kaioj,-a,-on

sprytny

cállidus, 3

‡drij,-ioj

stary

senex, senis

presbutikÒj, 3

suchy

siccus, 3; áridus, 3

xerÒj,-£,-Òn

szczęśliwy

felix, cis

mak£rioj,-a,-on

szeroki

latus, 3

eÙrÚj; platÚj,-e‹a,-Ú

szybki

celer, 3; citus, 3

ÑxÚj,-e‹a,-Ú

szybko

cito

tacšwj, tacÚ

tani

vilis, e; parvi pretii

¢d£panoj,-on

tępy

hebes, ētis

¢sÚnetoj,-on

tłusty

adeps, ádipis

liparÒj,-£,-Òn

trudny

diffícilis, e

¥poroj,-on

uprzejmy

urbanus; gratus, 3

¼meroj,-a,-on

użyteczny

útilis, e

çfšlimoj,-h,-on

używany

tritus; usitātus, 3

cr»simoj,-h,-on

wąski

angustus, 3

stenÒj,-»,-Òn

wesoły

laetus, 3; hílaris, e

ƒlarÒj,-£,-Òn

wiele

multum

polÚ

wielki

magnus, 3

meg£j, meg£lh, meg£

wilgotny

mádidus; úmidus, 3

ØgrÒj,-£,-Òn

wolny

liber, era, erum

™leÚqeroj,-a,-on

wysoki

altus, 3

ØyhlÒj,-»,-Òn

zajęty

occupatus, 3

k£tocoj,-h,-on

zamknięty

clausus, 3

kleistÒj,-»,-Òn

zdrowy

sanus, 3

Øgi»j,-šj

zimny

frígidus, 3

yucrÒj,-£,-Òn

­­zły

malus, 3

kakÒj,-»,-Òn

znienawidzony

odíbilis, e

stughtÒj,-»,-Òn

źle

male

kakîj

  

 

P


Antiquíssimum entium Deus; est enim ingénitus.
Pulchérrimum − mundus; opus est enim Dei.
Máximum − locus; omnia enim cóntinet.
Citíssimum − mens; per omnia enim percurrit.
Fortíssimum − necéssitas; omnia enim ímperat.
Sapientíssimum − tempus; omnia enim déteget.
 
    
Najstarszą z rzeczy istniejących jest Bóg; jest bowiem niezrodzony.
    
Najpiękniejszą − świat; jest bowiem dziełem Boga.
    
Największą − miejsce; wszystko bowiem w sobie mieści.
    
Najszybszą − myśl; przez wszystko bowiem przebiega.
    
Najmocniejszą − konieczność; wszystkim bowiem rządzi.
    
Najmądrzejszą − czas; wszystko bowiem odkryje.
 
        
PresbÚtaton tîn Ôntwn QeÒj: ¢gšnhtoj g£r.
    
K£lliston - kÒsmoj: po…hma g¦r Qeoà.
    
Mšgiston - tÒpoj: ¤panta g¦r cwre‹.
    
T£ciston - noàj: di¦ pantÕj g¦r tršcei,
    
'IscurÒtaton - ¢n£gkh: krate‹ g¦r p£ntwn,
    
Sofètaton - crÒnoj: ¢neur…skei g¦r p£nta.  Heraklit z Efezu

I

strona główna

wietrzyk