orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Zwroty powszechnego użytku
 
girl.girl.girl.

PYTAJNIKI

interrogativa – dierwt»mata

waza

Co? Quid? T…;
Czy? -ne?
np. Estisne vos Poloni?
«ra; e„; m»;
E„ Polînoi Øme‹j ™stš;
Czyż nie? Nonne? (odp. twierdząca)
np. Nonne pulchra aura hodie?  Sic, ita
OÙc…;
OÙcˆ Ð kalÕj kairÕj s»meron; Na…
Czyż? Num? (odp. przecząca)
np. Num possum hoc facere?     Non
’Ara;
’Ara dÚnamai toàto poie‹n;
Dlaczego? Cur? Quare? Di¦ t…;
Dokąd? Quo? Poà;
Gdzie? Ubi? “Opou; Poà;
Ile razy? Quotie(n)s? Pos£kij;
Ile? Quantum? Quot? PÒsoj;
Jak długo? Quámdiu? “Ewj;
Jak? Quómodo? Quo? Ut? Pîj;
Jaki? jaka? jakie? Qualis? qualis? quale?;
Qui? quae? quod?
Po‹oj,-a,-n;
Óstij, ¼tij, Óti
;
Kiedy? Quando? “Ote;
Komu? Cui? ‘Wi;
Kto? Quis? T…j;
Którędy? Quā (viā)? ‘Hi Ðdù;
Który? która? które? Qui? quae? quod? “Oj, ¼, Ó;
Skąd? Unde? PÒqen;
Co mówisz? Quid dicis? Quid lóqueris?  Tˆ lšgeij;
Co się zdarzyło? Quid evēnit? Tˆ gšgone;
Co to jest? Quid est hoc? Tˆ toàto ™st…n;
Co to znaczy? Quid hoc signíficat? Tˆ toàto shma…nei;
Czego chcesz? Quid vis? Tˆ boÚlV;
Czego on chce? Quid vult? Tˆ aÙtÕj boÚletai;

P

Dlaczego to uczyniłeś?

Cur hoc fecisti?

Di¦ t… toàto ™po…esej;

Gdzie mieszkasz?

Ubi hábitas?

Poà o„ke‹j;

Gdzie mogę to znaleźć?

Ubi possum id invenīre?

“Opou dÚnamai toàto eØr…skein;

Ile razy byłeś w Rzymie?

Quotie(n)s fuisti Romae?

Pos£kij Ãsqa ™n RèmV

Ile to kosztuje?

Quanti constat?

PÒsoj toàto ¢xioàtai;

Jak długo się uczyłeś?

Quámdiu didicisti?

“Ewj ™m£nqanej;

Jak się czujesz?

Quómodo te habes?

Pîj se œceij;

Jak to zrobiłeś?

Quómodo hoc fecisti?

Pîj toàto ™po…hsej;

Kiedy przyjdziesz?

Quando venies?

“Ote ™leÚsV;

Którędy przeszedłeś?

Qua (viā) transiisti?

‘Hi Ðdù Ãlqej;

Skąd przybywasz?

Unde venis?

PÒqen ½rcV

   

 

Quid autem vides féstucam in óculo fratris tui, et trabem in óculo tuo non vides?

Czemuż to widzisz źdźbło w oku brata twego, a belki w oku twoim nie widzisz?

τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;  Ew. Mat. 7, 3

       

P


saf.
 

P


strona główna

wietrzyk