orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Podróż
girl.  

SAMOCHÓD

autocinetum – aÙtok…nhton

konie

X


sam.


akumulator

accumulātrum, i n.

Ð susswreut»j,-oà

bagażnik

receptáculum, i n. sarcinarium

¹ skeuoq»kh,-hj

drążek biegów

iunctio, onis f. velocitatum

tÕ tacut»twn kibètion,-ou

drzwiczki

foris, is f.; ostium, ii n.

¹ qÚra,-aj

hamulec

frenum, i n.

tÕ fršnon,-ou

jeździć

vehor, 3, vectus sum

periodeÚw

kanister

vas, vasis n. benzīni; conceptáculum, i n. benzīni

tÕ k£nistron,-ou

kierowca

autoraedarius, ii m.; gubernator, oris m. autocinēti

Ð ÐdhgÒj,-oà

kierownica

rota, ae f. moderatrix

tÕ timÒnion,-ou

klakson

búcina, ae f.

tÕ kl£xon,-ou

kluczyk

clavis, is f. accensīva

tÕ kleid…on,-ou

koło

rota, ae f.

tÕ trocÒj,-oà

linka holownicza

remúlcrum, i n.

tÕ kalèdion,-ou

maska samochodu

plóxenum, i n.

tÕ k£lumma,-atoj

obręcz

vitus, i f.

Ð perilhpt»r,-Ároj

okno

fenestra, ae f.

tÕ par£quron,-ou

opona

cant(h)us, i m.

tÕ l£sticon,-ou

pas bezpieczeństwa

cinctūra, ae f. securitatis

¹ zènh,-hj ¢sfale…aj

pedał gazu

pedale, is n. gasi (accelerationis)

tÕ phd£lion,-ou toà gkazioà

pedał hamulca

pedale, is n. freni

tÕ phd£lion,-ou toà fršnou

pedał sprzęgła

pedale, is n. iunctionis

tÕ phd£lion,-ou toà sumplšktou

podwozie

quadrum, i n.

tÕ pla…sion,-ou

prawo jazdy

diplōma, atis n. gubernationis

¹ ¥deia,-aj tÁj Ðdhg»sewj

reflektor

lumināre, is n.

Ð proboleÚj,-šwj

rozrusznik

incitātrum, i n.

Ð ™kkinht»r,-Ároj

rura wydechowa

emissarium, ii n.

Ð ™xagwgÒj,-oà

samochód

autocinētum, i n.; autoraeda, ae f.

tÕ aÙtok…nhton,-ou

siedzenie przednie

sedes, is f. anterior

tÕ ™mprostinÕn k£qisma,-atoj

siedzenie tylne

sedes, is f. posterior

tÕ Ñp…sqion k£qisma,-atoj

silnik

motrum, i n.

Ð kinht»r,-Ároj

szyba

vitrum, i n.

Ð ØalÒpinax,-akoj

świeca zapłonowa

candēla, ae f. accensīva

¹ purodotik¾ kand»lh,-hj

tablica rejestracyjna

notáculum, i n. autocinēti

Ð ™ggrafikÕj p…nax,-akoj

tablica rozdzielcza

tábula, ae f. indicatoria

Ð deiktikÕj p…nax,-akoj

wycieraczka

vitritergium, ii n.

Ð kaqarist»r,-Ároj

zderzak

sudis, is f. antipulsoria

Ð profulakt»r,-Ároj


 

X


Gloria in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonae voluntátis.

Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli (życzliwości).

Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας.  Ew. Łuk. 2, 14

 

X

   

woz


X


strona główna

wietrzyk