orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Handel i zajęcia usługowe
girl.girl.girl.  

SKLEPY  i  ZAKŁADY  USŁUGOWE

 tabernae et servitia – kaphle‹a kaˆ diakon…a
makijaz


bank

argentaria, ae f.

¹ tr£phza,-aj

bar

voratrīna, ae f.

tÕ ¢nayukt»rion,-ou

benzyna

benzīnum, i n.

¹ benz…nh,-hj

biuro podróży

sedes, is f. periegética

tÕ taxeidiwtikÕn grafeÁon,-ou

cena

pretium, ii n.

¹ tim»,-Áj

dom towarowy

pantopolium, ii n.

tÕ pantopole‹on,-ou

fryzjer

tonstrīna, ae f.

Ð ktenist»j,-oà

handel

commercium, ii n.; mercatūra, ae f.

tÕ ™mpÒrion,-ou; ¹ ™mpor…a,-aj

hotel

deversorium, ii n.

tÕ xenodoce‹on,-ou

kawiarnia

cafēum, i n.

¹ kafetšria

księgarnia

libraria, ae f.

tÕ bibliopole‹on,-ou

konkurencja handl.

competitio, onis f. commercialis

 

koszt

impensa, ae f.; expensa, ae f.

¹ dapan»,-Áj; tÕ œxodon,-ou

obniżka ceny

deminutio, onis f. pretii

¹ tîn timîn œkptwsij,-ewj

piekarz

furnarius, ii m.

¹ ¢rtopoiÒj,-oà

reklama

divulgatio, onis f.

¹ diaf»misij,-ewj

restauracja

caupōna, ae f.

tÕ ™stiatÒrion,-ou

sklep

taberna, ae f.

tÕ kaphle‹on,-ou

sklep mięsny

laniena, ae f.

Ð m£kelloj,-ou

sklep obuwniczy

calceāria, ae f.

t¦ Øpod»mata,-wn

sklep spożywczy

taberna, ae f. alimentaria

tÕ pantopwle‹on,-ou

sklep warzywny

taberna, ae f. holitoria

t¦ l£cana,-wn

sprzedawca

vénditor, oris m.

Ð pwlht»j,-oà

sprzedawczyni

vénditrix, cis f.

¹ pwl»tria,-aj

stacja benzynowa

statio, onis f. benzinaria

tÕ prat»rion,-ou benz…nhj

strata

detrimentum, i n.; iactūra, ae f.

¹ ¢pèleia,-aj; ¹ zhm…a,-aj

wystawa sklepowa

speculāre, is n.; fenestra, ae f. tabernaria

¹ œkqesij,-ewj

zakład pracy

officīna, ae f.

tÕ œrgast»rion,-ou

zakup

emptio, onis f.

¹ çn»,-Áj

zapłata

solutio, onis f.

Ð misqÒj,-oà

zysk

lucrum, i n.; emolumentum, i n.

tÕ kšrdoj,-eoj; ¹ eÙpor…a,-aj


X


Deus superbis resístit, humílibus autem dat gratiam.

Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś łaskę daje.

Ὁ θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. 

1 List Piotra 5, 5
   

X

 

Chciałbym kupić...

Velim émere ...

Boulo…mhn Ônesqai ...

Ile kosztuje... ?

Quanti constat ...? Quanti est ...?

PÒsoj ¢x…etai ...;

Ile kosztują te książki?

Quanti constant hi libri?

PÒsoj ¢x…ontai oátoi oƒ b…bloi;

Ile kosztuje to zboże?

Quanti est id frumentum?

PÒsoj ¢x…entai oátoj Ð s…toj;

 
 

X

   

sklep
 

X


 

strona główna

wietrzyk