orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Człowiek
 
girl.girl.

STAN  DUCHA  LUDZKIEGO

  animi status – st£sij tÁj yucÁj


ambicja

ambitio, onis f.

Ð zÁloj,-ou

animusz

ánimus, i m.; vigor, oris m.

Ð qumÒj,-ou

beznadzieja

desperatio, onis f.

Ð ¢pelpismÒj,-oà

chciwość

cupíditas, atis f.; avíditas, atis f.

¹ pleonex…a,-aj; ¹ kimbe…a,-aj

cierpliwość

patientia, ae f.

¹ Øpomon»,-Áj

cnota

virtus, ūtis f.

¹ ¢ret»,-Áj

dobroć

bónitas, atis f.; benignitas, atis f.

¹ ¢gaqÒthj,-htoj; ¹ ¢gaqwsÚnh,-hj

duch

spíritus, us m.; ánimus, i m.

tÕ pneàma,-atoj; Ð qumÒj,-oà

dzikość

ferócitas, atis f.

¹ qhriÒthj,-htoj

gniew

ira, ae f.; iracundia, ae f.

¹ Ñrg»,-Áj; Ð cÒloj,-ou

grzeczność

urbánitas, atis f.; gentílitas, atis f.

¹ meilic…a,-aj; ¹ eÙgšneia,-aj

lęk, obawa

timor, oris m.; pavor, oris m.

Ð fÒboj,-ou; Ð trÒmoj,-ou

miłość

amor, amóris m.

Ð œrwj,-wtoj

miłość braterska

cáritas, atis f.

¹ filadelf…a,-aj

miłość rodzicielska

píetas, atis f.

¹ storg»,-Áj

nadzieja

spes, ēi f.

¹ ™lp…j,-…doj

okrucieństwo

crudélitas, atis f.

¹ ¢griÒthj,-htoj

perfidia

perfidia, ae f.

¹ dol…a,-aj

pilność

diligentia, ae f.; studium, ii n.

¹ ™pimšleia,-aj; ¹ spoud»,-Áj

pobożność

píetas, atis f.

¹ eÙsšbeia,-aj

podejrzliwość

suspicio, onis f.

¹ Ûpoyij,-ewj

pragnienie

desiderium, ii n.

¹ ™piqum…a,-aj

przyjemność

iucúnditas, ātis f.

¹ ¹don»,-Áj

radość

gaudium, ii n.; laetitia, ae f. 

¹ car£,-©j; ¹ eÙfrosÚnh,-hj

smutek

tristitia, ae f.

¹ lÚph,-hj

stałość

constantia, ae f.

¹ sunšceia,-aj

staranność

diligentia, ae f.

¹ ¢kr…beia,-aj

strach

metus, us m.; terror, ōris m. 

Ð fÒboj,-ou; tÕ fÒbhtron,-ou

szczęście

felícitas, atis f.

¹ eÙtuc…a,-aj

szlachetność

nobílitas, atis f.; liberálitas, atis f.

¹ crhstÒthj,-htoj; ¹ eÙschmosÚnh,-hj

tęsknota

desiderium, ii n.

Ð pÒqoj,-ou

uprzejmość

urbánitas, atis f.; gratílitas, atis f.

¹ eÙgšneia,-aj; ¹ crhstÒthj,-htoj

uraza głęboka

odium, ii n. occultum

¹ ¢pšcqeia,-aj

wiara

fides, ēi f.

¹ p…stij,-ewj

zaleta

virtus, ūtis f.

¹ ¢ret»,-Áj

zaufanie

fides, ēi f.; fiducia, ae f.

¹ p…stij,-ewj; ¹ pepo…qhsij,-ewj

zazdrość

aemulatio, onis f.; invidia, ae f.

¹ z»lwsij,-ewj; ¹ zhlotup…a,-aj

zemdlenie

exanimatio, onis f.

¹ ¢yuc…a,-aj

żal (skrucha)

paenitentia, ae f.

¹ met£noia,-aj

żądza

cupīdo, cupídinis f.

¹ ™piqum…a,-aj

życzliwość

cáritas, atis f.; benevolentia, ae f.

¹ eÙmšleia,-aj; ¹ eÜnoia,-aj


 

X

 

Dochowywać wierności

In fide maneo, 2, mansi

TÁn p…stin parathre‹n.

Stracić wszelką nadzieję

Omnem spem depono, 3,-sui,-itum

Pantîj ¢nelp…zein.

Dobrze się czuję.

Bene me habeo.

Kalîj me œcw.

Złamać słowo

Fidem frango, 3, fregi, fractum

TÁn p…stin katakl©n.

Wszyscy mu zazdroszczą.

Omnes ei ínvident.

P©ntej aÙtù parazhlo‹.

Bądź odważny!

Aude!

TÒlmason, tÒlma.

Powstrzymaj swój gniew!

Coërce iram tuam!

DiakÒlue t¾n Ñrg»n.

Nie smuć się!

Noli tristis esse!

M¾ pšnqei.

Ciężko mi na duszy.

Defessus sum ánimo.

LÚpei tÕ pneàma mou.

Tracić dobry stan ducha

Ánimum demitto, 3,-misi,-missum

'ApÒllumi tÕ ¢gaqÕn pneàma.

Bądź dobrej myśli!

Macte ánimo!

”Ece tÕn noàn bšbaion.

Nie trać nadziei!

Noli desperare!

M¾ ¢nelp…zei.

Jak mile tu przebywać.

Quam iucunde hic manēre.

`Wj ¹dšwj ïde diamene‹n.

 
 

X

   

Mens sana in corpore sano.

W zdrowym ciele zdrowy duch.

`O noàj ØgieinÒj ™n tù Øgeinù sèmati.


X


waza

X


 

strona główna

wietrzyk