orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Człowiek
 
girl.girl.

STAN  ZDROWOTNY

  condicio corporis – st£sij Øgiein»

rodz.

ból

dolor, ōris m.

¹ ¢lghdèn,-Ònoj

chory

aegrotus, a um; aeger, ra, rum  

¢sqen»j,-šj; noshrÒj,-£,-Òn

chrapać

sterto, 3; roncor, 1

·šgcw

gorączka

febris, is f.

Ð puretÒj,-oà

iść do lekarza

médicum adeo, 4, adīvi (adīi), áditum

e„j tÕn „atrÕn œrcomai (ba…nw)

kaszel

tussis, is f.

Ð b»x, bhcÒj

kaszleć

tussio, 4, -īvi, -ītum

b»cw

katar

pituíta, ae f.

¹ kÒruza,-hj

kichanie

sternutatio, onis f.

Ð ptarmÒj,-oà

kichać

stérnuo, 3, -ui

pta…rw

lekarstwo

medicamentum, i; medicāmen, inis n.

tÕ f£rmakon,-ou; tÕ „atrikÒn,-oà

przeziębienie

perfrictio, onis f.

¹ di£yuxij,-ewj

rana

vulnus, vúlneris n.

tÕ traàma,-atoj

recepta

praeceptum, i n.

tÕ graf£rion,-ou

senność

somnolentia, ae f.

¹ Øpnwd…a,-aj

wrzód

ulcus, úlceris n.

tÕ ›lkoj,-eoj

wymioty

vómitus, us m.

tÕ œx£rama,-atoj

wymiotować

vomo, 3, -ui, -itum

™xer£w

zastrzyk

iniectio, onis f.

¹ œnesij,-ewj

zawroty głowy

vertīgo,-íginis f.

¹ skÒtwsij,-ewj

zdrowy

sanus, a, um

Øgi»j,-šj

złamanie

fractūra, ae f.

¹ kat£klasij,-ewj

zmęczenie

languor, ōris m.

¹ kÒpwsij,-ewj

  

X

 

Jak się czujesz?

Quómodo te habes?

Pîj se œceij;

Czuję się dobrze/źle.

Bene/male me habeo.

Kalîj <kakîj> me œcw.

Boli mnie głowa.

Caput mihi dolet.

Diaponšomai tù kefalÍ.

Dręczy mnie gorączka.

Calor/febris me vexat.

`O puretÕj me basan…zei.

Gdzie znajduje się szpital?

Ubi nosocomíum/clínica est?

Poà tÕ nosokome‹on ™st…n;

Męczy mnie katar.

Pituītā labōro.

`H korÚza me basan…zei.

Chcę poradzić się lekarza.

Volo médicum consúlere.

BoÚlomai tÕn „atrÕn ™perwt©n.

Jest zbyt wysokie ciśnienie.

Pressio sánguinis nimia est.

`H p…esij l…an megal…a ™st…n.

Odczuwam ostry ból.

Acutum dolorem sentio.

A„sq£nomai diatÒran ¢lghdÒna.

Gdzie jest apteka?

Ubi pharmacopolium est?

Poà tÕ farmake‹on ™st…n;

Czy ten lek jest dobry?

Estne hoc medicamentum bonum?

E„ toàto f£rmakon ¢gaqÕn ™st…n;

 

X


Przyrostek –algia oznacza ból w określonym miejscu, np.
    nerwoból                         neur-algia            neur-alg…a
Przyrostek –ismus oznacza chorobę lub zatrucie, np.
    gościec, reumatyzm        rheumat-ismus        ∙eumat-ismÒj
Przyrostek –ītis oznacza stan zapalny, np.
    zapalenie trzustki            pancreat-ītis           pagkreat-‹tij
Przyrostek –ōsis określa proces lub stan chorobowy, np.
    nerwica                            neur-ōsis             neur-îsij
Przyrostek –ōma oznacza nowotwór, guz, narośl, np.
            mięsak                              sarc-ōma     
       sark-îma
 

X

   

Primum non nocēre.

Po pierwsze nie szkodzić.

Prîton oÙk bl£ptein.


X

 
rodz.
 

X


 

strona główna

wietrzyk