orn. SumpÒsion orn.

czyli

ROZMÓWKI

polsko-łacińsko-greckie

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Czas
 
girl.

STANY  POGODY

tempestates – kairo…


barometr

baromētrum, i n.

tÕ barÒmetron,-ou

błyskawica

fulmen, fúlminis n.

¹ ¢strap»,-Áj

burza

procella, ae f.

¹ la‹lay,-apoj

chmura

nubes, is f.

¹ nefšlj,-hj

deszcz

imber, bris m.; pluvia, ae f.

Ð ØetÒj,-oà; Ð Ômbroj,-ou

grad

grando, grándinis f.

¹ c£laza,-hj

grzmot

fulgur, fúlguris n.

¹ bront»,-Áj

niebo

caelum, i n.

Ð oÙranÒj,-oà

pada deszcz

pluit, 3, pluit

bršcei

pada grad

grándinat, are

calaza‹

pada śnieg

ningit, 3, ninxit

cion…zei

pogoda

tempestas, atis f.

Ð kairÒj,-oà

prognoza pogody

nuntius meteorológicus

¹ toà kairoà prÒgnwsij,-ewj

słońce

sol, solis m.

Ð ¼lioj,-ou

śnieg

nix, nivis f.

¹ cièn,-Ònoj

tęcza

arcus caelestis; iris, íridis

¹ rij, ridoj

wiatr

ventus, i m.

Ð ¥nemoj,-ou

zimno

frigus, frígoris n.

tÕ yàcoj,-eoj

barometr

baromētrum, i n.

tÕ barÒmetron,-ou

błyskawica

fulmen, fúlminis n.

¹ ¢strap»,-Áj

burza

procella, ae f.

¹ la‹lay,-apoj

chmura

nubes, is f.

¹ nefšlj,-hj

deszcz

imber, bris m.; pluvia, ae f.

Ð ØetÒj,-oà; Ð Ômbroj,-ou

grad

grando, grándinis f.

¹ c£laza,-hj

grzmot

fulgur, fúlguris n.

¹ bront»,-Áj

niebo

caelum, i n.

Ð oÙranÒj,-oà

pada deszcz

pluit, 3, pluit

bršcei

pada grad

grándinat, are

calaza‹

pada śnieg

ningit, 3, ninxit

cion…zei

pogoda

tempestas, atis f.

Ð kairÒj,-oà

prognoza pogody

nuntius meteorológicus

¹ toà kairoà prÒgnwsij,-ewj

słońce

sol, solis m.

Ð ¼lioj,-ou

śnieg

nix, nivis f.

¹ cièn,-Ònoj

tęcza

arcus caelestis; iris, íridis f.

¹ rij, ridoj

wiatr

ventus, i m.

Ð ¥nemoj,-ou

zimno

frigus, frígoris n.

tÕ yàcoj,-eoj

 

X

 

Dzisiaj jest piękna pogoda.

Sudum est hodie.

S»meron kalÕj Ð kairÕj ™st…n.

Pogoda jest przepiękna.

Caelum mire serēnum est.

`O kairÕj Øpšrkaloj ™st…n.

Nie jest za zimno ani za gorąco.

Neque frigus est nequa aestus.

M»te l…an yucrÕn m»te qermÒn ™st…n.

Nie widać żadnej chmurki.

Nulla usquam nubécula.

OÙdamoà tÕ nefšlion.

Niebo jest przeczyste.

Caelum est splendidíssimum.

`O oÙranÕj kaqarÒtatoj.

Jest ogromny upał.

Est ingens aestus.

TÕ kaàma megale‹on ™st…n.

Nic dziwnego, to przecież samo południe lata.

Nec mirum, cum sit solstitium aestīvum.

OÙk qaumastÒn, toàto ¹ toà qeroàj meshmbr…a.

Słońce przypieka.

Sol urit.

`O ¼lioj kautari£zei.

Niebo się chmurzy.

Caelum núbibus obdúcitur.

`O OÙranÕj nefoàtai.

Niebo jest ciemne od chmur.

Núbibus caelum obscurātur.

`O OÙranÕj ta‹j nefšlaij skoteinÒj.

Grozi nam ulewa.

Imbres nobis ímminent.

`O Ômbroj ¹me‹j fober…zei.

Wkrótce będzie ulewa.

Imber instat.

T£ca Ð Ômbroj œsetai.

Już pierwsza kropla deszczu.

En haec prima gutta imbris.

”Hdh tÕ prîton toà Ômbrou st£lagma.

Burza nie ustaje.

Imber tenet.

`H la‹lay oÙk paÚei.

Już błyska!

Iam fúlgurat!

”Hdh ¢str£ptei.

Grzmi! Czy słyszysz?

Tonat! Audisne?

Bront©. E„ ¢koÚeij;

Uderzył piorun.

Cécidit fulmen.

`H bront¾ œtuyen.

Przestaje padać.

Imber remittit.

PaÚei bršcein.

Znowu świeci słońce.

Dénuo nunc sol est.

P£lin Ð ¼lioj l£mpei.

Czy widzisz tęczę?

Videsne arcum caelestem?

E„ Ðr©j t¾n ‡rida;

Będzie dobra pogoda do podjęcia drogi.

Tempestas idónea erit ad iter faciendum.

`O kalÕj kairÕj œsetai Ðdoipore‹n.

Dzisiaj jest piękna pogoda.

Sudum est hodie.

S»meron kalÕj Ð kairÕj ™st…n.

Pogoda jest przepiękna.

Caelum mire serēnum est.

`O kairÕj Øpšrkaloj ™st…n.

Nie jest za zimno ani za gorąco.

Neque frigus est nequa aestus.

M»te l…an yucrÕn m»te qermÒn ™st…n.

Nie widać żadnej chmurki.

Nulla usquam nubécula.

OÙdamoà tÕ nefšlion.

Niebo jest przeczyste.

Caelum est splendidíssimum.

`O oÙranÕj kaqarÒtatoj.

Jest ogromny upał.

Est ingens aestus.

TÕ kaàma megale‹on ™st…n.

Nic dziwnego, to przecież samo południe lata.

Nec mirum, cum sit solstitium aestīvum.

OÙk qaumastÒn, toàto ¹ toà qeroàj meshmbr…a.

Słońce przypieka.

Sol urit.

`O ¼lioj kautari£zei.

Niebo się chmurzy.

Caelum núbibus obdúcitur.

`O OÙranÕj nefoàtai.

Niebo jest ciemne od chmur.

Núbibus caelum obscurātur.

`O OÙranÕj ta‹j nefšlaij skoteinÒj.

Grozi nam ulewa.

Imbres nobis ímminent.

`O Ômbroj ¹me‹j fober…zei.

Wkrótce będzie ulewa.

Imber instat.

T£ca Ð Ômbroj œsetai.

Już pierwsza kropla deszczu.

En haec prima gutta imbris.

”Hdh tÕ prîton toà Ômbrou st£lagma.

Burza nie ustaje.

Imber tenet.

`H la‹lay oÙk paÚei.

Już błyska!

Iam fúlgurat!

”Hdh ¢str£ptei.

Grzmi! Czy słyszysz?

Tonat! Audisne?

Bront©. E„ ¢koÚeij;

Uderzył piorun.

Cécidit fulmen.

`H bront¾ œtuyen.

Przestaje padać.

Imber remittit.

PaÚei bršcein.

Znowu świeci słońce.

Dénuo nunc sol est.

P£lin Ð ¼lioj l£mpei.

Czy widzisz tęczę?

Videsne arcum caelestem?

E„ Ðr©j t¾n ‡rida;

Będzie dobra pogoda do podjęcia drogi.

Tempestas idónea erit ad iter faciendum.

`O kalÕj kairÕj œsetai Ðdoipore‹n.

 
 

X

   

Dónec erís felíx, multós numerábis amícos.
Témpora sí fuerínt núbila, sólus erís.

Póki będziesz szczęśliwy, będziesz miał wielu przyjaciół.
Jeśli czasy nastaną pochmurne, pozostaniesz sam.


Mšcrij mak£rioj œsV, polloÝj toÝj filoÝj œxV.
E„ kairoˆ kakoˆ œsontai, mÒnoj menîj.

 

X

 

strona główna

wietrzyk