orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Religia i święta
 
girl.girl.

ŚWIĘTA  I  UROCZYSTOŚCI

festa et sollemnitates - ˜orta… kaˆ teleta…
bog.

Boże Narodzenie

Festum, i n. (Sollémnitas, atis f.) Nativitatis Domínicae

`Eort» toà Cristoà genšsewj

ceremonia

sacra, orum npl.; caerimonia, ae f.; ritus, us m.

¹ telet»,-Áj

chrzest

baptismus, i m.; baptisma, atis n.

tÕ b£ptisma,-atoj

Dzień Babci/Dziadka

Festum, i n. Aviarum/Avorum

¹ tîn Thqîn (PresbÚtwn) `Eort»

Dzień Dziecka

Festum, i n. Infantium

¹ tîn Paid…wn `Eort»

Dzień Kobiet

Festum, i n. Feminarum

¹ tîn Gunaikîn `Eort»

Dzień Matki/Ojca

Festum, i n. Matrum/Patrum

¹ tîn Metrîn (Patrîn) `Eort»

Dzień Nauczyciela

Festum, i n. Magistrorum

¹ tîn Didask£lwn `Eort»

imieniny

festum, i n. nóminis patronis

¹ toà ÑnÒmatoj ˜ort»

Nowy Rok

Festum, i n. Novi Anni

NeÕj 'EniautÒj

pogrzeb

sepultūra, ae f.

Ð ™ntafiasmÒj,-oà

przyjęcie (uczta)

cena, ae f.;. epulae, arum f.pl.

tÕ de‹pnon,-ou; tÕ sumpÒsion,-ou

Sylwester

Festum, i n. Pervigílii Silvestri

Tšloj 'Enaiautoà

ślub małż.

matrimonium, ii n.

Ð g£moj,-ou

święto

feriae, arum f.pl.; dies, ei m. festus; festum, i n.

¹ ˜ort»,-Áj

uroczystość

festívitas, atis f.; sollémnitas, atis f.

¹ ˜ort»,-Áj; ¹ telet»,-Áj

urodziny

(dies, ei f.) natalis; natalicium, ii n.; natalicia, ae f.

¹ gšnesij,-ewj

wesele

nuptiae, arum f.pl.

Ð g£moj,-ou

Wielkanoc

Pascha, ae f.; Sollémnitas, atis f. Resurrectionis Dómini

tÕ P£sca,-atoj

Wniebowstąpienie

Ascensio, onis f. ad caelum

E‡sodoj e„j tÕn OÙranÒn

Wniebowzięcie

Assumptio, onis f. ad caelum

Met£lhmyij e„j tÕn OÙranÒn

Wszystkich Świętych

Sollémnitas, atis f. Omnium Sanctorum

`H tîn Pantîn `Ag…wn `Eort¾

Zesłanie Ducha Świętego

Pentecoste, es f.

Penthkost»,-Áj


 

X

 
 

Obchodzę 18 urodziny.

Natalem suum duodevicésimum ago.

T¦j Ñktoka…deka gšnesej ¥gw.

Tego wieczoru kolega urządzi przyjęcie

Hoc véspere amīcus commissatiúnculum praebēbit.

TÍ Îde ˜spšrv Ð f…loj tÕ sumpÒsion paraskeu£sei.

Czy macie wieniec adwentowy?

Habetisne sertum adventuale?

E„ œcete tÕn stšfanon ˜ortastikÒn;

Mamy choinkę

Arborem nataliciam habemus.

”Ecomen tÕ cristougenni£tikon dšndron.

Czy masz prezent?

Habesne donum?

E„ œceij tÕ dîron;

Radzić się wyroczni

Oráculum consulo, 3, -sului, -sultum

'Eperwt©n tÕ mante‹on.

Uczestniczyć w świętych obrzędach

Rebus divīnis intersum, -esse, -fui

Metšcein ta‹j ¡giosÚnaij.

 

X


Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus, Deus Sábaoth.

Święty, Święty. Święty Pan, Bóg Zastępów.

Ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος σαβαωθ.  Izajasz 6, 3

  

X

   

swieta


X


 

strona główna

wietrzyk