orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Szkolnictwo
 
girl.girl.

SZKOŁA

schola – scol»


biblioteka

bibliothēca, ae f.

¹ biblioq»kh,-hj

cyrkiel

circīnus, i m.

Ð tÒrnoj,-ou

długopis

stilus, i m. spherātus 

tÕ stulÒn,-oà

dziedziniec szkoły

cavaedium, ii n. scholare

¹ tÁj scholÁj aÙl»,-Áj

dziennik

diarium, ii n.

¹ ™fhmer…j,-…doj

egzamin

exāmen, inis n.

¹ ™xštasij,-ewj

ekierka

directoria, ae f.

tÕ eÙqikÒn,-oà

gąbka

spongia, ae f.

Ð spÒggoj,-ou

gumka

cummis, is f.

¹ gomol£stix,-ikoj

gimnazjum

gymnasium, ii n.

tÕ gumn£sion,-ou

kalkulator

computārum, i n. gestábile

¹ ¢riqmomhcan»,-Áj

klasa (pokój)

conclāve, is n. scholare

tÕ tÁj scolÁj dwm£tion,-ou

klasa (uczniowie)

classis, is f.

¹ t£xij,-ewj

kołonotatnik

codicillus, i m. anularis

tÕ kukloshmeimat£rion,-ou

komputer

ordinātrum, i n.; computātrum, i n.

Ð Øpologist»j,-oà

kreda

creta, ae f.

¹ gÚyoj,-ou

krzesło

sedes, is f.

¹ ›dra,-aj

książka

liber, bri m.

Ð b…bloj,-ou

lekcja

lectio, onis f.

tÕ m£qhma,-atoj

liceum

lycēum, i n.

tÕ lÚkeion,-ou

linijka

régula, ae f.

tÕ kanÒnisma,-atoj

matura

exāmen, inis n. maturitatis

tÕ ¢polut»rion,-ou

nauczyciel

magister, tri m.

Ð did£skaloj,-ou

nauczycielka

magistra, ae f.

¹ didaskal…ssa,-hj

ołówek

stilus, i m. plumbātus 

tÕ molÚbion,-ou

ostrzałka

instrumentum, i n. cuspidarium

Ð Ñxunest»r,-Ároj

piórnik

graphiarium, ii n.

tÕ grafi£rion,-ou

podręcznik

liber, bri m. scholaris

tÕ ™gceir…dion,-ou

pokój nauczycielski

oecus, i m. magistrorum

tÕ tîn didask£lwn dwm£tion,-ou

przedmiot

disciplīna, ae f.

tÕ m£qhma,-atoj

biologia

biologia, ae f.

¹ biolog…a,-aj

chemia

chemia, ae f.

¹ chme…a,-aj

fizyka

phýsica, ae f.

¹ fusik»,-Áj

gimnastyka

gymnástica, ae f.

¹ gumnastik»,-Áj

historia

historia, ae f.

¹ ƒstor…a,-aj

język

lingua, ae f.

¹ glèssa,-hj

 

Polónica, Ánglica, Hispánica, Francogállica, Itálica, Latīna, Rússica, Theodisca (Germánica)

polonik», ¢gglik», ƒspanik», frankogallik», „talik», latin», rwssik», germanik»

matematyka

mathemática, ae f.

¹ maqhmatik»,-Áj

muzyka

música, ae f.

¹ mousik»,-Áj

plastyka

plástica, ae f.

¹ kallitšcnh,-hj

technika

téchnica, ae f.

¹ tecnik»,-Áj

pulpit, biurko

púlpitum, i n.

tÕ grafe‹on,-ou

sekretariat

secretariatus, us m. 

¹ grammate…a,-aj

stolik uczniowski

mensa, ae f. scholaris

tÕ scolikÕn trapez£kion,-ou

szafa

armarium, ii n.

¹ purg…j,-‹dij

szkoła podstawowa

schola, ae f. elementaria

tÕ dhmotikÕn scole‹on,-ou

szkoła średnia

schola, ae f. media

¹ mšsh scol»,-Áj

świadectwo

testimonium, ii n. 

¹ ¢pÒdeixij,-ewj

tablica

tábula, ae f.

Ð p…nax,-akoj

technikum

téchnicum, i n.

tÕ tšcnikon,-ou

teczka

theca, ae f.

¹ q»kh,-hj

uczennica

discípula, ae f.

¹ maq»tria,-aj

uczeń

discípulus, i m.

Ð maqht»j,-oà

wieczne pióro

stilographium, ii n.

Ð stulogr£foj,-ou

wychowanie

educatio, onis f.

¹ ¢gwg»,-hj

zeszyt

fascículus, i m. chartarum

tÕ full£dion,-ou


 

SZKOŁA WYŻSZA

schola superior – ¢nwt£th scol»
  

akademia

academia, ae f.

¹ ¢kadhm…a,-aj

asystent

assistens, entis m.

Ð bohqÒj,-oà

asystenka

assistrix, icis f.

¹ bohq»,-Áj

aula

auditorium, ii n.

¹ aÙl»,-Áj

biblioteka

bibliothēca, ae f.

¹ biblioq»kh,-hj

czytelnia

lectorium, ii n.

tÕ ¢nagnwst»rion,-ou

ćwiczenie

exercitatio, onis f.

¹ ¥skhsij,-ewj

docent

docens, entis m./f.

Ð,¹ Øfhght»j,-Áj

doktor (-orka)

doctor, oris m.; doctrix, icis f.

Ð did£ktor,-oroj; ¹ did£ktor,-oroj

dziekan

decānus, i m.; decāna, ae f.

Ð dek£darcoj,-ou; ¹ dek£darcoj,-ou

dziekanat

decanātus, us m.

¹ dekadarc…a,-aj

egzamin

exāmen, inis n.; periclitatio, onis f. doctrinae (eruditionis)

¹ ™xštasij,-ewj

pisemny

experimenta, orum n.pl. scripta

¹ grapt¾ ™xštasij,-ewj

ustny

experimenta, orum n.pl. oralia

¹ proforik¾ ™xštasij,-ewj

fakultet

facultas, atis f.; ordo, inis m.

¹ e„dikÒthj,-htoj

habilitacja

habilitatio, onis f.

metadidaktorik¦ prosÒnta di£lexhj

indeks

index, índicis m.

tÕ foithtikÕn bibli£rion,-ou

kwestura

quaestūra, ae f.

tÕ toà tame…ou grafe‹on,-ou

lektorat

doctrīna, ae f. linquarum alienarum

¹ tîn glèsswn didaskal…a,-aj

magisterium

magistri gradus, us m. (diplōma, atis n.)

tÕ tîn ¢nwt£twn spoudîn d…plwma

politechnika

polytéchnica, ae f. schola, ae f. superior artium technicarum

tÕ polutecne‹on,-ou

profesor (-orka)

professor, oris m.; profestrix, icis f.

Ð kaqhght»j,-oà; ¹ kaqhght»j,-oà

promocja

promotio, onis f.

¹ proagwg»,-Áj

promotor

promotor, oris m.

Ð proagwgÒj,-oà

rektor

rector, oris m.; rectrix, icis f.

Ð prÒtanhj,-ou; ¹ prÚtanhj,-ou

rektorat

rectorātus, us m.

¹ prutan…a,-aj

sala

oecus, i m.

¹ a‡qousa,-hj

seminarium

seminarium, ii n.

tÕ semin£rion,-ou

skrypt

scriptum, i n.

¹ graf»,-Áj

student

studens, entis m.

Ð foitht»j,-oà

studentka

studentissa, ae f.

¹ foit»tria,-aj

uniwersytet

studiorum univérsitas, atis f.

tÕ panepist»mion,-ou

wydział

facultas, atis f.; ordo, inis m.

¹ scol»,-Áj

wykład

praelectio, onis f.; acroāsis, is f.

¹ di£lexij,-ewj; ¹ ¢krÒasij,-ewj


 

X

   

Podaj kredę!

Praebe cretam!

D…doson t¾n gÚyon.

Zetrzyj tablicę!

Dele (absterge) tábulam!

Kat£tribe tÕn p…naka.

Otwórz (zamknij) okno!

Áperi (claude) fenestram!

”Anoige (kat£kleie) t¾n qÚrida.

Zadanie domowe

Pensum domi faciendum

TÕ ™p…foron o„ke‹on

Podejdź do tablicy!

Appropinqua tábulae!

”Eggize tù p…naki.

Otrzymujesz piątkę.

Áccipis notam quinque.

'Apšceij pšnte.

Przygotuj ćwiczenie!

Praepara exercitationem!

KataskeÚaze t¾n paide…an.

Nie przeszkadzajcie!

Ne tumultum fecéritis!

OÙ kwlÚete.

Cisza! Milczcie!

Silentium! Tacēte!

Sig». Sig©te.

Uczcie się systematycznie!

Sine intermissione díscite!

Manq£nete susthmatikîj.

Zapal (zgaś) światło!

Accende (exstingue) lámpadas!

“Apte (sbšnnuson) t¦j l£mpadaj.

Nie przygotowałem się.

Non me praeparavi.

OÙ m kateskeÚasa.

Nie nauczyłem się.

Non dídici.

OÙk œmaqon.

Świetnie odpowiadasz.

Magnífice respondes.

Lamprîj ¢pokr…nV.

Ucz się i douczaj kolegów.

Disce et collēgas áddoce!

M£nqane kaˆ ™pid…daske toÝj ˜ta…rouj.

Zdawać egzamin

Examen perago, 3,-egi,-actum

'Exet£zesqai.

Po złożeniu egzaminów

Examínibus peractis

Met¦ t¦j ™xataz£j.

Praca magisterska

Dissertatio, onis f. magistrialis

 

Praca doktorska

Thesis, is f. doctoralis

 


X


Amícus Plato (amícus Sócrates), sed magis amíca véritas.

Przyjacielem mi Platon (przyjacielem Sokrates), ale większą przyjaciółką jest prawda.

F…loj Swkr£thj [Pl£twn], ¢ll' ¢me…nwn f…lh ¢l»qeia.  

Platon, Państwo 595 B; także Arystoteles

 

X

strona główna

wietrzyk