orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Religia i święta
 
girl.girl.

TERMINOLOGIA  RELIGIJNA

 nomenclatio religiosa – Ðrolog…a qrhsk£


anioł

ángelus, i m.

Ð ¥ggeloj,-ou

bezbożność

impíetas, atis f.

¹ ¢sšbeia,-aj

biskup

epíscopus, i m.

Ð ™p…skopoj,-ou

bogini

dea, ae f.

¹ qe£,-©j

boski

divīnus, 3

qe‹oj,-a,-on

boskość

divínitas, atis f.; numen, núminis n.

¹ qe(i)Òthj,-htoj

Bóg

Deus, i m.

Ð qeÒj,-oà

cud

miráculum, i n.; prodigium, ii

tÕ qaàma,-atoj; tÕ tšraj,-atoj

czarownica

ságana, ae f.; maga, ae f.

¹ farmake…a,-aj, ¹ go»tij,-idoj

czcić

colo, 3, ui, cultum

seb£zomai

czyściec

purgatorium, ii n.

Ð kaqarizothrion

diabeł

diábolus, i m.

Ð di£boloj,-ou

fatum, los

fatum, i n.

¹ tÚch,-hj

kapłan, ksiądz

sacerdos, ōtis m.

Ð ƒereÚj,-šwj

najwyższy kapłan

póntifex, icis m. máximus

Ð ¢rciereÚj,-šwj

komunia

communio, onis f.

¹ koinwn…a,-aj

kościół (świątynia)

templum, i n.; ecclesia, ae f..

tÕ ƒerÒn,-oà; Ð naÒj,-oà

Kościół

Ecclesia, ae f.

¹ ™kklhs…a,-aj

kult

cultus, us m.

¹ latre…a,-aj

mag

magus, i m.

Ð m£goj,-ou

mnich

mónachus, i m.; coenobīta, ae m.

Ð monacÒj,-oà; Ð koinèbioj,-ou

modlić się

oro, 1, avi, atum

eÜcomai

modlitwa

oratio, onis f.

¹ eÙc»,-Áj

modlitwa prosząca

prex, cis f.; preces, um f.pl.

¹ dšhsij,-ewj; ¹ proseuc»,-Áj

msza

missa, ae f.

¹ ¤gia qus…a,-aj

niebo

caelum, i n.

Ð oÜranoj,-ou

obrzęd

sacra, orum n.pl.

¹ ¡giste…a,-aj

oczyszczenie

purificatio, onis f.

¹ k£qarsij,-ewj

ofiara

hostia, ae f.

¹ qus…a,-aj

ołtarz

altāre, is n.; ara, ae f.

Ð bwmÒj,-oà ; tÕ qusiast»rion,-ou

piekło

infernum, i n.

Ð ¯dhj,-ou

pobożność

píetas, atis f.

¹ qeosšbeia,-aj

poświęcać

cónsecro, 1

¡gi£zw, ¡g…zw

prorok

vates, is m.; prophēta, ae m.

Ð m£ntij,-ewj; Ð prof»thj,-ou

religia

religio, onis f.

¹ qrhske…a,-aj

sanktuarium

sacrarium, ii n.; sanctuarium, ii n.

tÕ ¡gist»rion,-ou; tÕ ƒerÒn,-oà

spowiedź

confessio, onis f.

¹ ™xomolÒghsij,-ewj

ślub małżeński

matrimonium, ii n.

Ð g£moj,-ou

ślubować coś

vóveo, 2, vovi, votum

Ðrkwmotšw

ślubowanie

devotio, onis f.; votum, i n.

tÕ Órkion,-ou; Ð Órkoj,-ou

świątynia

templum, i n.; aedes, ium f.pl.

tÕ ƒerÒn,-oà; Ð naÒj,-oà

święty gaj

lucus, i m.

tÕ ¥lsoj,-eoj

święto

festum, i n.

¹ ˜ort»,-Áj

święty

sacer, cra, crum; sanctus, 3

¤gioj,-a,-on; ƒerÒj,-£,-Òn

wiara

fides, ei f.

¹ p…stij,-ewj

wróżba

vaticinium, ii n.; oráculum, i n.

¹ mante…a,-aj; tÕ m£nteuma,-atoj

wróżbita

augur, augūris m.; haruspex, icis m.; vates, is m.

Ð manteut»j,-0à

wróżka

fatídica, ae f.

¹ m£ntij,-ewj

wyrocznia

oráculum, i n.

tÕ mante‹on,-ou

zabobon

superstitio, onis f.

¹ deisidaimon…a,-aj

zakonnica

sanctimonialis, is f.; mónacha, ae f.; nonna, ae f.; soror, oris f.

¹ monac»,-Áj

zakonnik

mónachus, i m.; nonnus, i m.; religiosus, i m.

Ð monacÒj,-oà

zjawa

larva, ae f.; phantásma, atis n.

tÕ Órama,-atoj; tÕ f£ntasma,-atoj

znak wróżebny

omen, inis n.; portentum, i n.

¹ proshmas…a,-aj; ¹ kledèn,-Ònoj


X

 

Deo Ignoto.

Nieznanemu Bogu. 
(Napis na ołtarzach przeznaczonych do składania ofiar nie nazwanym z imienia bogom)

Ἀγνώστῳ θεῷ.  

Dzieje Ap. 17, 23

 

X

 
satyr
 

X

 

strona główna

wietrzyk