orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza ¦ródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Wojsko
 
girl.

SPRAWY  WOJSKOWE

res militares - stratiotik£


alarm

clássicum, i n.

Ð sunagermÒj,-oà

armia

exércitus, us m.

Ð stratÒj,-oà

artyleria

exércitus, us m. tormentatorius

tÕ purobolikÒn,-oà

atak

ímpetus, us m.

¹ e„sbol»,-Áj

 bitwa   pugna, ae f.   ¹ m£ch,-hj

broń

arma, orum n.pl.

tÕ Óplon,-ou

broń zaczepna

tela, orum n.pl.

t¦ bÒlia,-wn

dowódca konnicy

praefectus, i m. équitum

Ð tÁj ƒppe…aj œparcoj,-ou

dzida

hasta, ae f.; pilum, i n.

¹ lÒcnh,-hj; tÕ dÒru,-atoj

hełm metalowy

cassis, cássidis m.

Ð kÒruj,-uqoj

hełm skórzany

gálea, ae f.

¹ perikefala…a,-aj

jazda

equitatus, us m.

¹ ƒppe…a,-aj

jeĽdziec

eques, équitis m.

Ð ƒppeÚj,-šwj

katapulta

tormentum, i n.; catapulta, ae f.

Ð katap£lthj,-ou

kohorta

cohors, ortis f.

¹ spe‹ra,-aj

legion

legio, onis f.

Ð legièn,-înoj

łucznik

sagittarius, ii m.

Ð toxÒthj,-ou

łuk

arcus, us m.

tÕ tÒxon,-ou

manipuł

manus, us f.; manípulus, i m.

¹ ce…r, ceirÒj

miecz

gladius, ii n.

tÕ x…foj,-ou

nagolennik

ócrea, ae f.

¹ knhm…j,-…doj

namiot

tentorium, ii n.; tabernaculum, i n.

¹ skhn»,-Áj; tÕ sk»nwma,-atoj

oblężenie

obsidio, onis f.

¹ perioc»,-Áj

obóz wojskowy

castra, orum n.pl.

tÕ stratÒpedon,-ou

obóz zimowy

hiberna, orum n.pl.

t¦ ceimšria,-wn

oddział

copiae, arum f. pl.

¹ t£xij,-ewj

oddział kawalerii

turma, ae f.

¹ tÁj ƒppe…aj t£xij

okopy

agger, ággeris n.

¹ c£rax,-akoj

pancerz

lorīca, ae f.

Ð qèrax,-akoj

piechota

peditātus, us m.

tÕ pezikÒn,-oà

pieszy żołnierz

pedes, péditis m.

Ð pezom£coj,-ou

pobór do wojska

delectus, us m.

¹ sullog»,-Áj

proca

funda, ae f.

¹ sfendon»,-Áj

rekrut

tiro, onis m.

Ð sÚllektoj,-ou

setnik

centurio, onis m.

Ð ˜katon£rchj,-ou

skrzydło wojska

ala, ae f.; cornu, us n.;

tÕ kšraj,-atoj

sprzymierzeńcy

socii, orum m.pl.

oƒ sÚmmacoi,-wn

straż

custodia, ae f.

¹ fulak»,-Áj

straż nocna

vigiliae, arum f.pl.

¹ nuktšrh fulak»,-Áj

straż przednia

agmen, ágminis n. primum

¹ ™mprostin¾ fulak»,-Áj

straż tylna

agmen, ágminis n. novíssimum

¹ Ñpisq…h fulak»,-Áj

strażnica

statio, onis f.; custodia, ae f.

¹ skop»,-Áj; ¹ fulak»,-Áj

strzała

sagitta, ae f.

tÕ bšloj,-eoj

szereg

agmen, ágminis n.; acies, ei f.

¹ f£lagx,-aggoj; ¹ t£xij,-ewj

sztandar

vexillum, i n.

¹ shma…a,-aj

tabory

impedimenta, orum n.pl.

t¦ skeuÒfora,-wn

taran

aries, ētis m.

Ð kriÒj,-oà

tarcza

scutum, i n.; clípeus, i m.

¹ ¢sp…j,-…doj; tÕ s£koj,-eoj

tr±ba

tuba, ae f.

¹ s£lpigx,-iggoj

ufortyfikowanie

munitio, onis f.

¹ parembol»,-Áj

wał

vallum, i n.

Ð c£rax,-akoj

wieża

turris, is f.

Ð pÚrgoj,-ou

  wojna   bellum,  n.   Ð pÒlhmoj,-ou

wojsko

exércitus, us m.; copiae, arum f.pl.

Ð str£toj,-ou; ¹ strat…a,-aj

wódz

dux, ducis m.; praefectus, i m.

Ð strathgÒj,-oà; Ð ¹gemèn,-Ònoj

zbroja

armatus, us m.

tÕ Óplon,-ou

żołnierz

miles, mílitis m.

Ð stratièthj,-ou

 

Xwszcz±ć walkę

proelium committo, 3, -misi, -missum

t¾n m£chn ¢p£rcomai

zawrzeć układ

foedus facio, 3, feci, factum

t¾n summac…an poišw

zerwać układy

foedus frango, 3, fregi, fractum

sÚntaxin diakÒptw

nierozstrzygnięta walka

proelium anceps

¹ m£ch ¢nf…boloj

obóz założyć (rozbić)

castra pono, 3, posui, pósitum

stratopedeÚw

obóz zwijać

castra moveo, 2, movi, motum

 

złożyć broń

arma trado, 3, trádidi, tráditum

t¦ Ópla t…qhmi

dobyć miecza

gladium stringere

sp£omai

schować miecz

gladium reducere

t¾n m£cairan ™gkrÚptw


  

XPacem cum hominibus, bellum cum vitiis habe!

Pokój miej z ludĽmi, walcz natomiast z wadami!

T¾n e„r»nhn œce met¦ tîn ¢nqrèpwn,
m£cesqe de met¦ tîn ™lattwm£twn.

 

X

   

wojsko


X


 

strona główna

wietrzyk