orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Podróż
 
girl.

WYCIECZKA

excursio – ™kdrom» (peri»ghsij)
coloss.


autokar wycieczkowy

coenautocinētum, i n. periegéticum

¹ ™kdromikÕn koinautok…nhton,-ou

biuro podróży

sedes, is f. periegética

tÕ taxeidiwtikÕn grafe‹on,-ou

fotografować

photógrapho, 1, avi, atum

fwtograf…zw

grupa wycieczkowa

grex, gregis m. periegéticus

Ð ™kdromikÕn Ómiloj,-ou

hotel

deversorium, ii n.

tÕ xenodoce‹on,-ou

kupować bilet

tésseram emo, 3, emi, emptum

tÕ e„sit»rion ¢gor£zw

mapa

tábula, ae f. geográphica;

Ð c£rthj,-ou

oprowadzać

circumdūco, 3,-duxi,-ductum

perihgšomai

pakować bagaże

riscum compōno, 3,-posui,-pósitum; vasa cólligo, 3,-lēgi,-lectum;

t¦j sag¦j suskeu£zw

pamiątka

mnemósynum, i n.

tÕ mnhmÒsunon,-ou

paszport

sýngraphus, i m.

tÕ diabat»rion,-ou

pielgrzymka

peregrinatio, onis f.

¹ proskÚnhsij,-ewj

plecak

sacciperium, ii n. dorsuale; pera, ae f.

Ð guliÒj,-oà

pocztówka

photochártula, ae f. cursualis

¹ tacudromik¾ c£rth,-hj

podróżny

itínerans, antis m.

Ð ÐdoipÒroj,-ou

podróżować

itíneror, 1, atus sum; iter facio, 3, feci, factum

Ðdoiporšw; ÐdeÚw

przewodnik (książka)

liber, bri m. periegéticus

Ð ÐdhgÒj,-oà

przewodnik wycieczki

dux, ducis m. itinerarius; mystagógus, i m.

Ð mustagwgÒj,-oà

torba

saccus, i m.; pera, ae f

Ð s£kkoj,-ou

walizka

riscus, i m.

¹ bal…tsa,-hj

wędrować

ámbulo, 1, avi, atum; meo, 1, avi, atum

Ðdoiporšw

wędrówka

ambulatio, onis f.

Ðdoipor…a,-aj

zabytek

monumentum, i n.

tÕ mnhme‹on,-ou

zwiedzać

vísito, 1, avi, atum

™piskšptomai


X


Líttera enim occídit, Spíritus autem vivíficat.

Litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.

Tὸ γὰρ γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζῳοποιεῖ.  
2 List Pawła do Koryntian 3, 6 

 

X

 


panth.


X


akr.
 

X

 

strona główna

wietrzyk