orn. SumpÒsion orn.

czyli

TEMATYCZNY SŁOWNICZEK

polsko-łacińsko-(staro)grecki

(opracował Petros Pneumaticos)

 strona główna


Sentencje łacińskie i greckie:
 
MATER NOSTRA,
czyli co zawdzięczamy antykowi Morza Śródziemnego:

Topograficzny Słownik Starożytnego Rzymu:

Topograficzny Słownik Starożytnych Aten:
http://athenae-antiquae.wietrzykowski.net/
 

Czas
girl.  

WYRAŻENIA  ODNOSZĄCE  SIĘ  DO CZASU

 voces ad tempus pertinentes - œkfrasej e„j crÒnon prosfšrontej


codziennie

cot(t)idie

kaq'¹mšran

corocznie

quotannis

™ths…wj

czasami, niekiedy

interdum

™n…ote

często

saepe

poll£kij

długo

diu

makrîj

dokąd

quousque

poà, Ópou

dopiero

modo

¥rti

dopiero co

nuper

œnagcoj

dość długo

aliquámdiu

ƒkanÒn

dotąd

háctenus

mšcri(j), deàro

dotąd, wcześniej

ántehac

prÒteron

dotychczas

adhuc

mšcri(j), œti

dzisiaj

hodie

s»meron, nàn

i stąd

exinde

aÙtÒqi

ile razy

quotie(n)s

pos£kij

ilekroć

aliquotie(n)s

Ðs£kij

innym razem

alias

¥llote

jak długo?

quámdiu?

›wj pÒte, Ópou

jeden raz

semel

¤pax

jednocześnie

simul

Ðmoà, Ðmîj, ¤ma

jeszcze nie

nondum

oÙdšpote, mhdšpote

jeszcze teraz

adhuc

kaˆ nàn

jutro

cras

aÜrion

już wcześniej

iam pridem

½dh prÒteron

już

iam

½dh, na…

nagle

súbito, ílico

™xa…fnhj

najczęściej

plerumque

sucnot£twj

następnie

dein(de), póstea

œpeita, ˜xÁj

natychmiast

statim, prótinus

aÙt…ka, eÙqÚj

nazajutrz

postridie

aÜrion

niegdyś

olim, aliquando, quondam

p£lai, pÒte

niespodziewanie

necopinato

¢nelp…stwj

nigdy

numquam

mhkšti, oÙdšpote

nocą

nocte, noctu

nukt…

od dawna

dudum

¢pÕ p£lai

od nowa

dénuo, íterum, rursum, rursus

p£lin, an£, aâ, aâtij

od początku

ab initio

ap' ¢rc»

od tego momentu

abhinc

™nqšnde

od tego czasu

ab (ex) hoc témpore

¢f'oÛtou crÒnou

od teraz

dehinc

¢pÕ nàn

początkowo

initio

prîton

podczas gdy

dum

™peid», ™pe…

pojutrze

perendie

meqaÚrion

przedwczoraj

nudiustertius

prwї

rano

mane

prw

stąd

inde

™nqšnde

szybko

cito

tacÚ, tacšwj

tak długo

támdiu

thl…koj

teraz

nunc

nàn

tyle razy... ile

totie(n)s .... quotie(n)s

Ðs£kij... tos£kij

tymczasem

ínterim, intérea

Ómwj, mšntoi

w czasie dnia

interdīu

¹mšrv

w końcu

demum, dénique

Ûsteron, tšloj

w tym wieku (100 lat)

hoc saeculo

taÚtV tÍ ˜katontaet…v

w tym wieku (okresie)

hac aetate

taÚtV tÍ ¹lik…v

wcześniej

ántea, ante

prÒteron

wczoraj

heri

(™)cqšj

wieczorem

véspere, vésperi

˜spšrv, Ñy…v

wnet

mox

™xautÁj, t£ca

wreszcie

tandem

Ûsteron, tšloj

wtedy

tum, tunc

œnqa, ™nq£de

zawsze

semper

p£ntote, ¢e…

znów

rursum, rursus

p£lin, ¢n£

 

X

 

Tempus omnia révelat.

Czas wszystko wyjawia.

CrÒnoj p£nta dhlo‹.

X

   

kotek
 

X


strona główna

wietrzyk